- Διαφήμιση -

Η αφρικανική σκόνη δεν είναι «αθώα»: Ποιες είναι οι επιπτώσεις στην υγεία [βίντεο]

Το φαινόμενο μεταφοράς αφρικανικής σκόνης είναι γνωστό για την «εξωτική», συχνά κιτρινωπή, θολούρα που δημιουργεί στο περιβάλλον. Παρά ταύτα, έχει πολλές, αρκετά σοβαρές, επιπτώσεις που μεγάλο τμήμα του πληθυσμού αγνοεί.

Σύμ­φω­να με το Εθνι­κό Αστε­ρο­σκο­πείο Αθη­νών, το φαι­νό­με­νο της ερη­μι­κής – αφρι­κα­νι­κής σκό­νης, που ανα­μέ­νε­ται να πλήτ­τει τη χώρα μέχρι και τη Μεγά­λη Παρα­σκευή, είναι σύνη­θες για την Ελλά­δα και κορυ­φώ­νε­ται κατά τις μετα­βα­τι­κές επο­χές του έτους, δηλα­δή το Φθι­νό­πω­ρο και την Ανοιξη.

Στην Ελλά­δα τα «ρεκόρ» του φαι­νο­μέ­νου κατά τα τελευ­ταία έτη κατα­γρά­φη­καν τα τελευ­ταία δεκα­ή­με­ρα του Μαρ­τί­ου του 2016 και του 2018.

Τι είναι η σκό­νη που «σηκώ­νε­ται» από την Αφρική
Η ποσό­τη­τα σκό­νης που σηκώ­νε­ται υπο­λο­γί­ζε­ται ετη­σί­ως στους 150 με 700 εκα­τομ­μύ­ρια τόνους, ενώ σύμ­φω­να με τους επι­στή­μο­νες συχνά περιέ­χει μύκη­τες και βακτήρια.

Κατά τα άλλα, όπως ανα­φέ­ρει το Εθνι­κό Αστε­ρο­σκο­πείο Αθη­νών, η βασι­κή του σύστα­ση είναι από πυρί­τιο, σίδη­ρο και μαγγάνιο.

Οι κυριό­τε­ρες πηγές έλευ­σης της αφρι­κα­νι­κής σκό­νης είναι το Τσαντ και περιο­χές της Αλγε­ρί­ας της Λιβύ­ης και της Αιγύπτου.

Οι επι­πτώ­σεις στην υγεία και οι ευπα­θείς ομάδες

Σύμ­φω­να με το Εθνι­κό Αστε­ρο­σκο­πείο Αθη­νών, κατά την εξέ­λι­ξη του φαι­νο­μέ­νου κατα­γρά­φο­νται μεγά­λες υπερ­βά­σεις των ορί­ων ασφα­λεί­ας σε ό,τι αφο­ρά τις συγκε­ντρώ­σεις μικροσωματιδίων.

Αυτό έχει ως απο­τέ­λε­σμα να αυξά­νο­νται τα περι­στα­τι­κά και οι εισα­γω­γές στα νοσο­κο­μεία ανθρώ­πων που αντι­με­τω­πί­ζουν ανα­πνευ­στι­κά και καρ­διο­λο­γι­κά προβλήματα.

Οι ευπα­θείς ομά­δες που πρέ­πει να βρί­σκο­νται σε εγρή­γορ­ση λόγω της αφρι­κα­νι­κής σκό­νης είναι οι εξής:

Ενή­λι­κες και παι­διά με αλλεργίες
Ενή­λι­κες και παι­διά με ανα­πνευ­στι­κά προβλήματα
Ανθρω­ποι που πάσχουν από άσθμα
Καρδιοπαθείς
Γυναί­κες που εγκυμονούν
Ανθρω­ποι ηλι­κί­ας άνω των 65 ετών
Ο οδη­γός του Εθνι­κού Αστε­ρο­σκο­πεί­ου Αθη­νών για την αφρι­κα­νι­κή σκόνη:

Οδη­γί­ες για τα ύπο­πτα συμπτώματα

Τα συμ­πτώ­μα­τα που μπο­ρεί να εκδη­λω­θούν λόγω της έκθε­σης στην αφρι­κα­νι­κή σκό­νη, σύμ­φω­να με το Εθνι­κό Αστε­ρο­σκο­πείο Αθη­νών είναι τα εξής:

Βήχας
Δύσπνοια
Δυσφορία
Βάρος ή πόνος στο στήθος
Σφύ­ριγ­μα στην ανάσα
Δερματίτιδες
Πονοκέφαλοι
Ζαλάδες
Οσοι ανή­κουν στις ευπα­θείς ομά­δες πρέ­πει να ακο­λου­θούν τις εξής οδηγίες:

Να απο­φεύ­γε­ται η έκθε­ση στη σκόνη
Να απο­φεύ­γε­ται η παρα­μο­νή, η άσκη­ση και η δρα­στη­ριό­τη­τα σε εξω­τε­ρι­κό χώρο εάν δεν είναι απαραίτητο
Να ανα­πνέ­ουν από τη μύτη (ώστε να γίνε­ται σωστό φιλ­τρά­ρι­σμα του αέρα στη ρινι­κή κοιλότητα)
Να φορούν μάσκα ή μαντή­λι μπρο­στά στη μύτη και στο στό­μα σε εξω­τε­ρι­κούς χώρους
Οσοι/ες έχουν άσθμα μπο­ρεί να χρεια­στούν πιο συχνές εισπνο­ές ανα­κου­φι­στι­κού φαρμάκου
Αν τα συμ­πτώ­μα­τα επι­μεί­νουν ή εντα­θούν πρέ­πει να επι­κοι­νω­νούν με για­τρό ή να μετα­φέ­ρο­νται σε νοσοκομείο
Συνέ­πειες της αφρι­κα­νι­κής σκό­νης στην οικο­νο­μία και στο περιβάλλον
Σύμ­φω­να με το Εθνι­κό Αστε­ρο­σκο­πείο Αθη­νών, η αφρι­κα­νι­κή σκό­νη έχει, επι­πλέ­ον, επι­πτώ­σεις και στην οικονομία.

Μετα­ξύ άλλων, κατά την κορύ­φω­ση του φαι­νο­μέ­νου αντι­με­τω­πί­ζουν πρό­βλη­μα οι αερο­πο­ρι­κές συγκοι­νω­νί­ες καθώς και η αγρο­τι­κή παραγωγή.

Παράλ­λη­λα, η σκό­νη απο­τε­λεί εμπό­διο και στην παρα­γω­γή ενέρ­γειας από φωτο­βολ­ταϊ­κά, τόσο λόγω της μεί­ω­σης της ηλια­κής ακτι­νο­βο­λί­ας όσο και λόγω της από­θε­σης σκό­νης στους καθρέ­πτες των φωτοβολταϊκών.

Σε ό,τι αφο­ρά το περι­βάλ­λον, η αφρι­κα­νι­κή σκό­νη αυξά­νει το φυτο­πλαγ­κτόν στις θάλασ­σες με επα­κό­λου­θες αλλα­γές στην τρο­φι­κή αλυσίδα.

Η αφρι­κα­νι­κή σκό­νη μειώ­νει την ηλια­κή ακτι­νο­βο­λία προς τη Γη, επη­ρε­ά­ζο­ντας το ισο­ζύ­γιο της ακτι­νο­βο­λί­ας, ενώ θεω­ρεί­ται ότι επι­δρά και στο σχη­μα­τι­σμό νεφών και στις βροχοπτώσεις.

 

Πηγή www.iefimerida.gr

 

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων