- Διαφήμιση -

Ο Γιώργος Γεωργίου πρόεδρος στον Απόλλωνα Σμύρνης!

Ο ιδανικός άνθρωπος στην κατάλληλη θέση την κατάλληλη στιγμή!

Όπως μετέ­δω­σε η αθλη­τι­κή εκπο­μπή  Real Sports στον Realfm, ο Γιώρ­γος Γεωρ­γί­ου θα ανα­λά­βει εντός των προ­σε­χών ημε­ρών την προ­ε­δρία του Απόλ­λω­να Σμύρνης!

Ο δημο­φι­λής ραδιο­φω­νι­κός παρα­γω­γός ‑τον οποίο ακού­τε κάθε μέρα στις τέσ­σε­ρις το από­γευ­μα από τη συχνό­τη­τα του Realfm- συνα­ντή­θη­κε το Σάβ­βα­το με τον παραι­τη­θέ­ντα πρό­ε­δρο και μεγα­λο­μέ­το­χο της ομά­δας Πανα­γιώ­τη Μονεμ­βα­σιώ­τη κι απο­δέ­χτη­κε την πρό­τα­ση να καθί­σει στη «δύσκο­λη» προ­ε­δρι­κή καρέ­κλα της ομά­δας η οποία κάθε άλλο παρά σε «καλό φεγ­γά­ρι» βρίσκεται.

Πέραν της μεγά­λης εμπει­ρί­ας του στο χώρο του ελλη­νι­κού ποδο­σφαί­ρου (με εξει­δί­κευ­ση στα παρα­γο­ντι­κά πράγ­μα­τα) ο Γιώρ­γος Γεωρ­γί­ου δεν έχει κρύ­ψει ποτέ την αγά­πη του στον Απόλλωνα.

Εκτι­μά­ται λοι­πόν ότι μόνο θετι­κό ρόλο θα παί­ξει στην άμβλυν­ση των δια­φο­ρών που υπάρ­χουν ανά­με­σα στον μεγα­λο­μέ­το­χο και σε μερί­δα οπα­δών του συλλόγου.

Η είδη­ση της ανά­λη­ψης της προ­ε­δρί­ας του Απόλ­λω­να απo τον Γιώρ­γο Γεωρ­γί­ου συνι­στά μια από τις μεγα­λύ­τε­ρες ειδή­σεις της χρο­νιάς στο χώρο του ποδοσφαίρου.

Περισ­σό­τε­ρα… απ’ τον ίδιο στην εκπο­μπή του στον Real Fm 97.8 το από­γευ­μα της Δευ­τέ­ρας στις 16.00 όταν και θα συνο­μι­λή­σει όπως πάντα με τους ακρο­α­τές του σταθμού!

 

Πηγή real.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων