- Διαφήμιση -

Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ: «Να μην στερηθεί η ομάδα τον κόσμο της»

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός καλεί τον κόσμο της ομάδας να στηρίξει τους παίκτες του Γιώργου Δώνη στο αυριανό (3/3) εντός έδρας παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, χωρίς όμως να ξεπεράσει τα όρια.

Η ΠΑΕ Πανα­θη­ναϊ­κός εξέ­δω­σε ανα­κοί­νω­ση, καλώ­ντας τον κόσμο να βρε­θεί στο πλευ­ρό της ομά­δας του Γιώρ­γου Δώνη και να την στη­ρί­ξει χωρίς ακρότητες.

«Η υπο­στή­ρι­ξη του κόσμου της ομά­δας μας είναι επι­βε­βλη­μέ­νο να έρθει μέσα από συμπε­ρι­φο­ρές που δεν θα ξεπε­ρά­σουν τα όρια των νόμων και των κανο­νι­σμών», τονί­ζουν μετα­ξύ άλλων οι «πρά­σι­νοι».

Η ανακοίνωση

«Στον αυρια­νό αγώ­να της ομά­δας μας με αντί­πα­λο τον ΠΑΟΚ ο Πανα­θη­ναϊ­κός έχει ανά­γκη την παρου­σία των φιλά­θλων του στις κερ­κί­δες του ΟΑΚΑ, προ­κει­μέ­νου να ενι­σχυ­θεί με τον καλύ­τε­ρο δυνα­τό τρό­πο η προ­σπά­θεια για τη νίκη. Όμως, η υπο­στή­ρι­ξη του κόσμου της ομά­δας μας είναι επι­βε­βλη­μέ­νο να έρθει μέσα από συμπε­ρι­φο­ρές που δεν θα ξεπε­ρά­σουν τα όρια των νόμων και των κανονισμών.

Ο νέος αθλη­τι­κός νόμος προ­βλέ­πει ιδιαί­τε­ρα αυστη­ρές ποι­νές σε ομά­δες που είναι υπό­τρο­πες. Δυστυ­χώς, ο Πανα­θη­ναϊ­κός την εφε­τι­νή σεζόν έχει τιμω­ρη­θεί αρκε­τές φορές με χρη­μα­τι­κά πρό­στι­μα, με το μέχρι στιγ­μής κατα­βλη­θέν ποσό να έχει κοστί­σει στην ΠΑΕ όσο ένα από τα μεγα­λύ­τε­ρα συμ­βό­λαια της ομά­δας. Είναι στο χέρι κάθε φιλά­θλου μας που θα δώσει το παρών αύριο στο ΟΑΚΑ, να μην στε­ρή­σει από την ομά­δα τον κόσμο της σε κάποιο από τα προ­σε­χή εντός έδρας παι­χνί­δια. Προ­στα­τέψ­τε τον Πανα­θη­ναϊ­κό, ελέγ­χο­ντας τις αντι­δρά­σεις, τόσο τις δικές σας όσο και των διπλα­νών σας, σε οποια­δή­πο­τε πρό­κλη­ση απ’ όπου κι αν προ­έρ­χε­ται. Οφεί­λου­με να είμα­στε προ­σε­κτι­κοί σε όλα, ακό­μα και στην είσο­δο στο γήπε­δο με το νόμι­μο τρό­πο (έχο­ντας ο καθέ­νας το εισι­τή­ριό του).

Όλοι στο γήπε­δο για τη νίκη».

 

Πηγή newsit.gr

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων