- Διαφήμιση -

Έφυγε από τη ζωή ο ηθοποιός Ηλίας Λογοθέτης

Ο ηθο­ποιός Ηλί­ας Λογο­θέ­της, γεν­νη­μέ­νος στη Λευ­κά­δα, μετα­κό­μι­σε στην Αθή­να όπου φοί­τη­σε στο Πάντειο Πανε­πι­στή­μιο και συγκε­κρι­μέ­να στο Τμή­μα Πολι­τι­κών Επι­στη­μών. Παρό­λο που «εκ πρώ­της όψε­ως» φαί­νο­νταν να μην γοη­τεύ­ε­ται από το θέα­τρο, είχε μια ιδιαί­τε­ρη αγά­πη για την όπερα…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων