- Διαφήμιση -

Έφτασε στη Βουλή η δικογραφία του εφέτη Λάρισα για το δυστύχημα στα Τέμπη

Τα μέλη της επι­τρο­πής θα μπο­ρούν να μελε­τή­σουν την δικο­γρα­φία, δεν θα μπο­ρούν όμως ούτε να βγά­λουν φωτο­γρα­φί­ες, είτε αντί­γρα­φο. Θα μπο­ρούν να εξε­τά­σουν τη δικο­γρα­φία, να μελε­τή­σουν μετα­ξύ άλλων τα πορί­σμα­τα των εμπει­ρο­γνω­μό­νων και το απο­δει­κτι­κό υλικό…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων