- Διαφήμιση -

Η Δούρου έχει μισθωμένους ακροδεξιούς λασπολόγους των αντιπάλων της , καταγγέλλει ο Πατούλης

Βαρύτατη καταγγελλία σε βάρος της απερχόμενης περιφερειάρχη Αττικής και υψηλόβαθμο κομματικό στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, Ρένας Δούρου

Βαρύ­τα­τη καταγ­γελ­λία σε βάρος της απερ­χό­με­νης περι­φε­ρειάρ­χη Αττι­κής και υψη­λό­βαθ­μο κομ­μα­τι­κό στέ­λε­χος του ΣΥΡΙΖΑ, Ρένας Δού­ρου , έκα­νε ο υπο­ψή­φιος περι­φε­ρειάρ­χης , με το συν­δυα­σμό “ Νέα Αρχή για την Αττι­κή” ‚Γιώρ­γος Πατού­λης, δια­τυ­πώ­νο­ντας παράλ­λη­λα σει­ρά ερωτημάτων.
Με αφορ­μή ανα­κοί­νω­ση του εκπρο­σώ­που της απερ­χό­με­νης από την Περι­φέ­ρεια Αττι­κής κυρί­ας Δού­ρου το γρα­φείο τύπου του συν­δυα­σμού ΝΕΑ ΑΡΧΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ , ανα­κοί­νω­σε τα εξής:
“Η κυρία Δού­ρου, υπό­δι­κη για τις εγκλη­μα­τι­κές ευθύ­νες της για το θάνα­το δεκά­δων συμπο­λι­τών μας επέ­λε­ξε ως τελευ­ταία σανί­δα σωτη­ρί­ας την επι­χεί­ρη­ση «λάσπη στον Πατούλη».
Χρη­σι­μο­ποιώ­ντας για αυτή την επι­χεί­ρη­ση, γνω­στούς ακρο­δε­ξιούς, τους οποί­ους και έχει περι­μα­ζέ­ψει. Τους κ.κ. Μοί­ρα και Χριστοφορίδη.
Επει­δή όλοι και όλες γνω­ρι­ζό­μα­στε καλά την επό­με­νη φορά που θα χρη­σι­μο­ποι­ή­σει τους συγκε­κρι­μέ­νους κυρί­ους, ας έχει και τις απα­ντή­σεις στα εξής ερωτήματα.
1. Από που πλη­ρώ­νο­νται σήμε­ρα οι κύριοι αυτοί;
2. Η εφη­με­ρί­δα « ΤΟ ΧΩΝΙ» πόση κρα­τι­κή δια­φή­μι­ση είχε εισπρά­ξει πριν κλείσει;
3. Ποια η σχέ­ση τους με τον Πετσί­τη και πόσα κρα­τι­κά χρή­μα­τα εισέ­πρα­ξαν από την δια­φη­μι­στι­κή εται­ρία του Πετσίτη;
Κυρία Δού­ρου, αρκε­τό πόνο έχε­τε προ­κα­λέ­σει στους πολί­τες της Περι­φέ­ρειας Αττι­κής. Μην προ­κα­λεί­τε πάλι τη νοη­μο­σύ­νη μας.
Ο Γιώρ­γος Πατού­λης έχει κρι­θεί τρείς φορές από τους πολί­τες του Αμα­ρου­σί­ου για το έργο του και την προ­σφο­ρά του. Αυτοί οι πολί­τες σε λίγες ημέ­ρες θα κρί­νουν και εσάς ως την Περι­φε­ρειάρ­χη των εθνι­κών τρα­γω­διών”. Και την προει­δο­ποιεί , “ φορ­ντί­στε του­λά­χι­στον να δια­τη­ρή­σε­τε όση αξιο­πρέ­πεια σας έχει απο­μεί­νει. Για­τί εάν χρεια­στεί να επα­νέλ­θου­με τότε θα υπο­χρε­ω­θεί­τε να απα­ντή­σε­τε σε πολύ πιο δύσκο­λα και δυσά­ρε­στα θέματα”.

 

Πηγή newsta.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων