- Διαφήμιση -

Εκλογές 2019 : Τα τελικά αποτελέσματα του Exit Poll – Νίκη της ΝΔ, μειώνει τη διαφορά ο ΣΥΡΙΖΑ

Στο 100% της ενσωμάτωσης του exit poll η ΝΔ μπορεί να ξεπεράσει το 40% αλλά και ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να βγει πάνω από το 30%, ίσως και 32%

Τη μεί­ω­ση της δια­φο­ράς των δύο πρώ­των κομ­μά­των δεί­χνει το τελι­κό exit poll που διε­νήρ­γη­σαν οι εται­ρεί­ες δημο­σκο­πή­σε­ων. Συγκε­κρι­μέ­να, η ΝΔ κυμαί­νε­ται από 38 έως 41% και ο ΣΥΡΙΖΑ ανε­βαί­νει και θα κινη­θεί από 29% έως 32%.

Το Κίνη­μα Αλλα­γής από 7% έως 9%, το ΚΚΕ από 5% έως 6%, η Χρυ­σή Αυγή από 2,7% έως 3,7%, η Ελλη­νι­κή Λύση από 3,5% έως 4,5% και το Μέρα 25 από 2,8% έως 3,8%.

Φαί­νε­ται ότι ο ΣΥΡΙΖΑ μπο­ρεί να φτά­σει σε ένα ποσο­στό πάνω από 30% και να κλεί­σει την ψαλί­δα της δια­φο­ράς στις 10 μονά­δες ή και παρα­κά­τω. Σίγου­ρα πάντως δε φαί­νε­ται να επι­βε­βαιώ­νο­νται οι αρχι­κές εκτι­μή­σεις για 14 ή 15 μονά­δες δια­φο­ρά, αν και όλα θα φανούν μετά τις 9 που θα υπάρ­χουν πιο ασφα­λή τα συμπεράσματα.

Νωρίτερα,στις 20:00 είχε μετα­δο­θεί ένα exit poll 2019 με μικρό­τε­ρη ενσω­μά­τω­ση, με τα απο­τε­λέ­σμα­τα να δια­μορ­φώ­νο­νται ως εξής:

ΝΔ 38,5–41,5%
ΣΥΡΙΖΑ 27–30%
ΚΙΝΑΛ 6,5–8%
ΚΚΕ 5–6%
ΜεΡΑ25 3–4%
Χρυ­σή Αυγή 2,8–3,8%
Ελλη­νι­κή Λύση 2,8–3,5%

Το προη­γού­με­νο exit poll με ενσω­μα­τω­μέ­νο το 80% έδειχνε:

 

 

Δεί­τε το βίντεο:

 

Πηγή www.in.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων