- Διαφήμιση -

Στον «Ερυθρό Σταυρό» με επιληπτική κρίση ο Αλέξανδρος Ρήγας!

Στο νοσοκομείο "Ερυθρός Σταυρός", νοσηλεύεται με επιληπτική κρίση, ο ηθοποιός, σεναριογράφος και σκηνοθέτης, Αλέξανδρος Ρήγας.

Ο Αλέ­ξαν­δρος Ρήγας υπο­βλή­θη­κε σε απει­κο­νι­στι­κό έλεγ­χο (αξο­νι­κή τομο­γρα­φία) στα επεί­γο­ντα του νοσο­κο­μεί­ου και οι πρώ­τες εξε­τά­σεις, έδει­ξαν επι­λη­πτι­κή κρί­ση, η οποία αντι­με­τω­πί­ζε­ται και ο αγα­πη­μέ­νος καλ­λι­τέ­χνης θα παρα­μεί­νει για νοση­λεία στον «Ερυ­θρό».

Ο 54χρονος ηθο­ποιός, σενα­ριο­γρά­φος και σκη­νο­θέ­της είναι εκτός κινδύνου.

Αρχι­κά είχε γίνει γνω­στό πως ο Αλέ­ξαν­δρος Ρήγας είχε υπο­στεί βαρύ εγκε­φα­λι­κό, πλη­ρο­φο­ρία που ευτυ­χώς δια­ψεύ­στη­κε από τις ιατρι­κές εξετάσεις.

 

Πηγή newsit.gr

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων