- Διαφήμιση -

Σεισμός στην Αθήνα: «Πόλεμος» σεισμολόγων για την Επιτροπή Εκτίμησης – video

Άγρια κόντρα μεταξύ του Άκη Τσελέντη και του Ευθύμη Λέκκα. Για αναποτελεσματικότητα του ΟΑΣΠ και "αυλοκόλακες" μιλά ο διεθυντής του Γεωδυναμικού. "Έχουμε 35 χρόνια ιστορίας" απαντά ο κ. Λέκκας. Αλληλοκατηγορίες και για τη σύνθεση της Επιτροπής Εκτίμησης Σεισμικής Επικινδυνότητας

«Σκο­τω­μός» έχει προ­κύ­ψει μετα­ξύ του καθη­γη­τή και διευ­θυ­ντής του Γεω­δυ­να­μι­κού Ινστι­τού­του Άκη Τσε­λέ­ντη και του προ­έ­δρου του ΟΑΣΠ Ευθύ­μου Λέκκα.

Αρχι­κά ο Άκης Τσε­λέ­ντης εξα­πέ­λυ­σε σοβα­ρές καταγ­γε­λί­ες ενα­ντί­ον του ΟΑΣΠ, λέγο­ντας πως «Αν δεν ήταν ο [υπουρ­γός Προ­στα­σί­ας του Πολί­τη Μιχά­λης] Χρυ­σο­χο­ΐ­δης τα πράγ­μα­τα θα ήταν βαριά. Ο ΟΑΣΠ δεν έπαι­ξε το ρόλο του».

Μιλώ­ντας στον ΣΚΑΪ δια­μαρ­τυ­ρή­θη­κε επί­σης για­τί δεν κλή­θη­κε χθες το βρά­δυ στην συνε­δρί­α­ση της επι­τρο­πής εκτί­μη­σης σει­σμι­κής επι­κιν­δυ­νό­τη­τας, παρό­τι είναι Διευ­θυ­ντής του Γεω­δυ­να­μι­κού Ινστι­τού­του, επει­δή «δεν είναι αυλο­κό­λα­κας» σαν κάποιους – δεν τους κατο­νό­μα­σε – που «προ­σπα­θούν να δια­τη­ρή­σουν τις θέσεις τους».

Όπως είπε ο καθη­γη­τής Τσε­λέ­ντης από την Επι­τρο­πή Εκτί­μη­σης Σει­σμι­κής Επι­κιν­δυ­νό­τη­τας «τον είχε απο­κλεί­σει ο κ. Σπίρ­τζης, αλλά χθες έπρε­πε να είχε κλη­θεί. Ο μόνος που με πήρε τηλέ­φω­νο χθες για να ενη­με­ρω­θεί ήταν ο κ. Σαμα­ράς», πρό­σθε­σε, ανα­φε­ρό­με­νος στον πρώ­ην πρωθυπουργό.

Σύμ­φω­να με τον κ. Τσε­λέ­ντη, ο ΟΑΣΠ πρέ­πει να κοπεί στα δύο: Ένα τμή­μα του να περι­λαμ­βά­νει επι­στή­μο­νες και να δημιουρ­γη­θεί άλλο ένα, επι­χει­ρη­σια­κό, που «να μερι­μνά για την αντι­σει­σμι­κή θωρά­κι­ση της χώρας».

Ανέ­φε­ρε επί­σης ότι ο ΟΑΣΠ σε συνερ­γα­σία με τον Δήμο Αθη­ναί­ων έπρε­πε να είχε κάνει κατα­γρα­φή όλων των δια­τη­ρη­τέ­ων κτι­ρί­ων της πόλης και να φρο­ντί­σουν για την άρση της επι­κιν­δυ­νό­τη­τάς τους». Ζήτη­σε επί­σης να γίνει αντι­σει­σμι­κός έλεγ­χος σε όλα τα σχολεία.

Ο κ. Τσε­λέ­ντης δήλω­σε τέλος ότι η μετα­σει­σμι­κή δρα­στη­ριό­τη­τα απο τον χθε­σι­νό σει­σμό είναι ομα­λή και όλα συνη­γο­ρούν ότι ο χθες έγι­νε ο κύριος σει­σμός, όπως εκτί­μη­σε ο ίδιος.

Λέκκας: Ήταν μέλος της επιτροπής και δεν πήγαινε ποτέ

Ο ΟΑΣΠ έχει 35 χρό­νια ιστο­ρία και μεγά­λη ανα­γνώ­ρι­ση του έργου του από την Ελλη­νι­κή. Κοι­νω­νία δήλω­σε ο πρό­ε­δρος του Οργα­νι­σμού, καθη­γη­τής Ευθύ­μιος Λέκ­κας απα­ντώ­ντας στις καταγ­γε­λί­ες του διευ­θυ­ντή του Γεω­δυ­να­μι­κού Ινστι­τού­του, καθη­γη­τή Άκη Τσε­λέ­ντη, ότι ο «ΟΑΣΠ δεν έπαι­ξε χθες το ρόλο του».

Μιλώ­ντας στην τηλε­ό­ρα­ση του ΣΚΑΙ ο κ. Λέκ­κας ανέ­φε­ρε ότι ο κ Τσε­λέ­ντης θα πρέ­πει να είναι πιο προ­σε­κτι­κός για­τί από τη διοί­κη­ση του ΟΑΣΠ πέρα­σαν κορυ­φαί­οι καθη­γη­τές και επι­στή­μο­νες της χώρας όπως ο Ι. Δρα­κό­που­λος, ο Β.Παπαζάχος, ο Δ. Παπα­νι­κο­λά­ου, ο Κ . Μαρ­κό­που­λος και ο Γ. Σταυρακάκης.

Ανέ­φε­ρε επί­σης ότι «ο κ. Τσε­λέ­ντης ήταν 20 χρό­νια μέλος της επι­τρο­πής σει­σμι­κής επι­κιν­δυ­νό­τη­τας και δεν πήγαι­νε ποτέ στις συνε­δριά­σεις της» και υπο­στή­ρι­ξε ότι ο πρώ­ην υπουρ­γός υπο­δο­μών Χρή­στος Σπίρ­τζης δεν τον συμπε­ριέ­λα­βε στην παρού­σα σύν­θε­ση της επι­τρο­πής «για­τί εκκρε­μού­σε εισαγ­γε­λι­κή έρευ­να σε βάρος του σχε­τι­κά με δηλώ­σεις που είχε κάνει για επι­κεί­με­νο σει­σμό στη Δυτι­κή Ελλά­δα».

Μάλι­στα ανέ­φε­ρε πως ο κ. Τσε­λέ­ντης ήταν «υπό­δι­κος», για να λάβει την απά­ντη­ση πως κάτι τέτοιο δεν ισχύ­ει, μιας και δεν ασκή­θη­κε ποτέ ποι­νι­κή δίω­ξη ενα­ντί­ον του.

 

Πηγή newsit.gr

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων