- Διαφήμιση -

Η εξομολόγηση του Κουρή: «Πίστευα σε βαθμό αρρωστημένο ότι είμαι το κέντρο του κόσμου»

Για τη μάχη που περνάει με την κατάθλιψη μίλησε ο Νίκος Κουρής.

Ο ταλα­ντού­χος ηθο­ποιός ανέ­φε­ρε πως μέχρι τα 30 χρό­νια του πίστευε σε αρρω­στη­μέ­νο βαθ­μό ότι είναι το κέντρο του κόσμου και πως το θέα­τρο τον βοή­θη­σε πολύ.

Τι ακρι­βώς συμ­βαί­νει στον χώρο του θεά­τρου; Είναι τόσο κατα­κερ­μα­τι­σμέ­νο όσο φαίνεται;

Υπάρ­χει, πράγ­μα­τι, κατα­κερ­μα­τι­σμός και γι’ αυτόν τον λόγο δεν θα πάμε που­θε­νά. Ενώ υπάρ­χει πάρα πολύ ταλέ­ντο, δεν μπο­ρού­με να βάλου­με τα πράγ­μα­τα σε μια κατεύ­θυν­ση που να είναι απο­δο­τι­κή. Είμα­στε όλοι δια­λυ­μέ­νοι και τα πάντα είναι κομ­μέ­να σαν παζλ. Δεν γίνε­ται να δου­λεύ­εις με το πιστό­λι στον κρό­τα­φο και να κάνεις επι­τυ­χία. Έχου­με ένα θέα­τρο πολύ υψη­λού επι­πέ­δου, έχου­με πολύ ταλέ­ντο, αλλά είμα­στε δια­λυ­μέ­νοι. Τα μυα­λά μας κυρίως!».

Αλη­θεύ­ει ότι περά­σα­τε από κατάθλιψη;

«Και περ­νάω».

Δεν φαί­νε­ται.

«Μα η κατά­θλι­ψη δεν έχει τη μορ­φή της βαρυ­θυ­μί­ας μόνο, έχει πολ­λές μορ­φές, και αυτό είναι το επικίνδυνο».

Το θέα­τρο σας έχει βοη­θή­σει; Δρα ψυχοθεραπευτικά;

«Με βοή­θη­σε πολύ, βγή­κα από το καβού­κι μου και τον εαυ­τό μου, ήρθα σε επι­κοι­νω­νία, έβα­λα τον εαυ­τό μου σε δεύ­τε­ρη μοί­ρα για να επι­κοι­νω­νώ, για­τί το πρό­βλη­μα είναι να θεω­ρείς πως είσαι το κέντρο του κόσμου».

Το πιστεύ­α­τε και εσείς;

«Το πίστευα μέχρι τα 30 σε βαθ­μό αρρω­στη­μέ­νο», λέει στο Έθνος.

 

Πηγή http://piraeuspress.gr

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων