- Διαφήμιση -

Βουλή: Που τα βρίσκουν και που διαφωνούν ΝΔΣΥΡΙΖΑ στην Αναθεώρηση του Συντάγματος

Στις 10 το πρωί ξεκινάει στη Βουλή η συζήτηση για την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης της Αναθεώρησης του Συντάγματος.

Η συζή­τη­ση στη Βου­λή για την Ανα­θε­ώ­ρη­ση του Συντάγ­μα­τος θα διαρ­κέ­σει δύο ημέ­ρες και θα ολο­κλη­ρω­θεί με ονο­μα­στι­κή ψηφοφορία.
Η ίδια δια­δι­κα­σία θα επα­να­λη­φθεί έπει­τα από έναν μήνα και στην ψηφο­φο­ρία που θα επα­να­λη­φθεί τότε, θα κρι­θεί πόσες και ποιες δια­τά­ξεις του κατα­στα­τι­κού χάρ­τη της Ελλη­νι­κής Δημο­κρα­τί­ας θα παρα­πεμ­φθούν για αλλα­γή από την επό­με­νη Βου­λή η οποία για το σκο­πό αυτό θα απο­κα­λεί­ται Αναθεωρητική.
Όσες δια­τά­ξεις λάβουν αυξη­μέ­νη πλειο­ψη­φία 180 βου­λευ­τών θα μπο­ρούν στην επό­με­νη Βου­λή να ανα­θε­ω­ρη­θούν με τις ψήφους 151 μελών του Κοι­νο­βου­λί­ου. Αντι­στοί­χως, όσες δια­τά­ξεις συγκε­ντρώ­σουν στην ψηφο­φο­ρία του επό­με­νου μήνα 151 ψήφους και πάνω αλλά λιγό­τε­ρες από 180 ψήφους, για να ανα­θε­ω­ρη­θούν στην επό­με­νη Βου­λή θα απαι­τεί­ται να περά­σουν τον πήχη των 180. Εννο­εί­ται ότι οι προ­τά­σεις για ανα­θε­ώ­ρη­ση που δεν θα συγκε­ντρώ­σουν 151 ψήφους, απορ­ρί­πτο­νται και τα άρθρα που αφο­ρούν δεν μπο­ρούν να αλλάξουν.Κοινός τόπος ΣΥΡΙΖΑ και ΝΔ σε επτά σημεία

Από τις συζη­τή­σεις που έγι­ναν στην Επι­τρο­πή Ανα­θε­ώ­ρη­σης, η οποία ολο­κλή­ρω­σε το έργο της μετά από 18 συνε­δριά­σεις σε διά­στη­μα 2,5 μηνών, τα δύο μεγά­λα κόμ­μα­τα, έστω και με δια­φο­ρε­τι­κό σκε­πτι­κό, βρή­καν κοι­νό τόπο σε έξι σημεία, με το ΣΥΡΙΖΑ να υπερ­ψη­φί­ζει δύο προ­τά­σεις της αξιω­μα­τι­κής αντι­πο­λί­τευ­σης και εκεί­νη με τη σει­ρά της να δίνει τη θετι­κή της ψήφο σε πέντε δικές του.

Ο ΣΥΡΙΖΑ υπερ­ψή­φι­σε τις προ­τά­σεις της ΝΔ που αφορούν:

1) Το άρθρο 68 για τις Εξε­τα­στι­κές Επι­τρο­πές και δίνει το δικαί­ω­μα και στην κοι­νο­βου­λευ­τι­κή μειο­ψη­φία να μπο­ρεί να τις συγκρο­τεί. (Υπερ­ψη­φί­στη­κε και από ΔΗΣΥ).

2) Το άρθρο 96 που εξο­μοιώ­νει τα στρα­τιω­τι­κά δικα­στή­ρια με τα τακτι­κά. (Δεν υπερ­ψη­φί­στη­κε μόνο από Ένω­ση Κεντρώων).

Η ΝΔ από την πλευ­ρά της έδω­σε τη θετι­κή της ψήφο στις προ­τά­σεις του ΣΥΡΙΖΑ:

1) Στο άρθρο 32, για την απο­σύν­δε­ση της εκλο­γής του Προ­έ­δρου της Δημο­κρα­τί­ας από την πρό­ω­ρη διά­λυ­ση της Βου­λής, το οποίο υπερ­ψή­φι­σε μόνο η ΝΔ.
Για το συγκε­κρι­μέ­νο άρθρο, ΣΥΡΙΖΑ και ΝΔ συμ­φω­νούν ότι πρέ­πει να απο­συν­δε­θεί από τη διά­λυ­ση της Βου­λής και τις πρό­ω­ρες εκλο­γές, ωστό­σο δια­φω­νούν ως προς την δια­δι­κα­σία που πρέ­πει να ακο­λου­θη­θεί. Ο ΣΥΡΙΖΑ προ­τεί­νει δια­δο­χι­κές κοι­νο­βου­λευ­τι­κές ψηφο­φο­ρί­ες σε διά­στη­μα 6 μηνών και αν δεν καρ­πο­φο­ρή­σουν να γίνε­ται άμε­ση εκλο­γή του Προ­έ­δρου της Δημο­κρα­τί­ας από τον λαό. Η ΝΔ προ­τεί­νει τρεις δια­δο­χι­κές κοι­νο­βου­λευ­τι­κές ψηφο­φο­ρί­ες, με την τελευ­ταία ‑αν δεν καρ­πο­φο­ρή­σει ούτε η πρώ­τη με 200 ψήφους ούτε η δεύ­τε­ρη με 180- να μπο­ρεί να εκλέ­γε­ται από 151 βουλευτές.

2) Στο άρθρο 54 που προ­βλέ­πει εκλο­γή μέχρι πέντε βου­λευ­τές από τους από­δη­μους Έλληνες.
3) Στο άρθρο 86 περί ευθύ­νης υπουρ­γών που καταρ­γεί την απο­σβε­στι­κή προ­θε­σμία για την άσκη­ση δίω­ξης κατά υπουρ­γών. (Δεν υπερ­ψη­φί­στη­κε από Ένω­ση Κεντρώων.)

4) Στο άρθρο 62 για την βου­λευ­τι­κή ασυ­λία που περιο­ρί­ζε­ται μόνο για αδι­κή­μα­τα που σχε­τί­ζο­νται άμε­σα με την άσκη­ση των βου­λευ­τι­κών καθη­κό­ντων του. (Την υπερ­ψή­φι­σαν και τα υπό­λοι­πα κόμ­μα­τα της αντι­πο­λί­τευ­σης πλην Ένω­σης Κεντρώ­ων και του ανε­ξάρ­τη­του βου­λευ­τή Κώστα Κατσίκη).

5) Στο άρθρο 101Α για τις Ανε­ξάρ­τη­τες Αρχές και τον τρό­πο εκλο­γής των διοι­κή­σε­ων τους. (Δεν υπερ­ψη­φί­στη­κε από ΔΗΣΥ ενώ ο ανε­ξάρ­τη­τος βου­λευ­τής Γιώρ­γος Μαυ­ρω­τάς δήλω­σε «παρών»).

Σημειώ­νε­ται ότι το ΚΚΕ επι­φυ­λά­χθη­κε να τοπο­θε­τη­θεί για όλες τις συνταγ­μα­τι­κές προ­τά­σεις στην Ολο­μέ­λεια της Βου­λής, ενώ η Χρυ­σή Αυγή τις κατα­ψή­φι­σε όλες.Διαφωνίες ΣΥΡΙΖΑ – ΝΔ

Επί­μα­χα, πάντως, σημεία στα οποία δεν φάνη­κε καμία συναι­νε­τι­κή διά­θε­ση και από τις δύο πλευ­ρές για συνταγ­μα­τι­κές αλλα­γές, αφο­ρούν μετα­ξύ άλλων την ίδρυ­ση ιδιω­τι­κών πανε­πι­στη­μί­ων, στην οποία αντι­δρά ο ΣΥΡΙΖΑ, και την καθιέ­ρω­ση της απλής ανα­λο­γι­κής στις εθνι­κές και αυτο­διοι­κη­τι­κές εκλο­γές καθώς και στην συνταγ­μα­τι­κή κατο­χύ­ρω­ση ισο­σκε­λι­σμέ­νων προϋπολογισμών.

Οι δια­φω­νί­ες του ΣΥΡΙΖΑ απέ­να­ντι στις αλλα­γές που προ­τεί­νει η ΝΔ αφο­ρούν μετα­ξύ άλλων:
1) Στο άρθρο 16 ώστε να δοθεί η δυνα­τό­τη­τα ίδρυ­σης και λει­τουρ­γί­ας ιδιω­τι­κών πανε­πι­στή­μιων. (Με την πρό­τα­ση αυτή συντά­χθη­καν στην Επι­τρο­πή Ανα­θε­ώ­ρη­σης ΔΗΣΥ, Ένω­ση Κεντρώ­ων και ο ανε­ξάρ­τη­τος βου­λευ­τής Γιώρ­γος Μαυρωτάς).

2) Στο άρθρο 79, όπου προ­τεί­νε­ται η συνταγ­μα­τι­κή καθιέ­ρω­ση ισο­σκε­λι­σμέ­νων προϋπολογισμών.

3) Στο άρθρο 103 για την οργά­νω­ση της δημό­σιας διοί­κη­σης και την αξιολόγηση.

4) Στα άρθρα 88–100 που αφο­ρούν τα θέμα­τα της δικα­στι­κής λει­τουρ­γί­ας και προ­βλέ­πουν κατάρ­γη­ση του δικαιώ­μα­τος της εκτε­λε­στι­κής εξου­σί­ας να ορί­ζει την ηγε­σία της Δικαιο­σύ­νης, η οποία θα απο­φα­σί­ζε­ται πλέ­ον από Ειδι­κή Επι­τρο­πή της Βουλής.

Από την πλευ­ρά της, η ΝΔ δια­φω­νεί στις προ­τά­σεις του ΣΥΡΙΖΑ:

1) Στο άρθρο 3 για ουδε­τε­ρό­θρη­σκο κρά­τος. (Υπερ­ψη­φί­στη­κε μόνο από ανε­ξάρ­τη­το βου­λευ­τή Γιώρ­γο Μαυ­ρω­τά). Να σημειω­θεί, ότι η ΔΗΣΥ υπερ­ψή­φι­σε την ερμη­νευ­τι­κή δήλω­ση ότι ο όρος επι­κρα­τού­σα θρη­σκεία δεν απο­τε­λεί ανα­γνώ­ρι­ση επί­ση­μης κρα­τι­κής θρη­σκεί­ας και δεν επι­φέ­ρει καμία δυσμε­νή συνέ­πεια σε βάρος άλλων θρη­σκευ­μά­των και γενι­κό­τε­ρα στην από­λαυ­ση του δικαιώ­μα­τος της θρη­σκευ­τι­κής ελευθερίας.

2) Στο άρθρο 44 που δίνει τη δυνα­τό­τη­τα δημο­ψη­φι­σμά­των με λαϊ­κή πρω­το­βου­λία. (Την υπερ­ψή­φι­σε μόνο ο ανε­ξάρ­τη­τος βου­λευ­τής Κώστας Κατσίκης).

3) Στο άρθρο 54 για την συνταγ­μα­τι­κή καθιέ­ρω­ση της απλής ανα­λο­γι­κής ως πάγιο εκλο­γι­κό σύστη­μα. (Την πρό­τα­ση υπερ­ψή­φι­σε μόνο ο ανε­ξάρ­τη­τος βου­λευ­τής Κώστας Κατσίκης).

4) Στο άρθρο 102 για την κατο­χύ­ρω­ση της απλής ανα­λο­γι­κής στην Τοπι­κή Αυτο­διοί­κη­ση και πρό­βλε­ψη για τοπι­κά δημο­ψη­φί­σμα­τα. (Δεν υπερ­ψη­φί­στη­κε από κανέ­να κόμμα).

5) Για ερμη­νευ­τι­κή δήλω­ση στο άρθρο 86, σύμ­φω­να με την οποία στα αδι­κή­μα­τα των υπουρ­γών που διώ­κο­νται με ειδι­κή δια­δι­κα­σία δεν περι­λαμ­βά­νο­νται όσα τελέ­στη­καν απλώς επ΄ ευκαι­ρία της άσκη­σης υπουρ­γι­κών καθη­κό­ντων. (Υπερ­ψη­φί­στη­κε από ανε­ξάρ­τη­το βου­λευ­τή Κώστα Κατσί­κη ενώ ο ανε­ξάρ­τη­τος βου­λευ­τής Γιώρ­γος Μαυ­ρω­τάς δήλω­σε «παρών»)

Δια­φω­νία ΣΥΡΙΖΑΝΔ για την ερμη­νεία του άρθρου 110

Έντο­νη συζή­τη­ση ανα­μέ­νε­ται να γίνει για την ερμη­νεία του άρθρου 110 ως προς τη δέσμευ­ση της επό­με­νης ανα­θε­ω­ρη­τι­κής Βου­λής από την παρού­σα προαναθεωρητική.

Η στά­ση της κυβέρ­νη­σης και της αξιω­μα­τι­κής αντι­πο­λί­τευ­σης στην Επι­τρο­πή Ανα­θε­ώ­ρη­σης ήταν σε δια­φο­ρε­τι­κές κατευ­θύν­σεις. Ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως είχε τονί­σει ο ανα­πλη­ρω­τής υπουρ­γός Εξω­τε­ρι­κών και γενι­κός ειση­γη­τής του κόμ­μα­τος Γιώρ­γος Κατρού­γκα­λος, επι­μέ­νει ότι η παρού­σα Βου­λή δεσμεύ­ει την επό­με­νη Βου­λή και ως προς την κατεύ­θυν­ση και ως προς το περιε­χό­με­νο των δια­τά­ξε­ων. Αντί­θε­τα, η ΝΔ δια του γενι­κού ειση­γη­τή της, Κώστα Τασού­λα, υπο­στη­ρί­ζει ότι η παρού­σα Βου­λή προ­τεί­νει άρθρα και μία γενι­κό­τα­τη κατεύ­θυν­ση, που όμως δεν δεσμεύ­ουν ως προς το περιε­χό­με­νο τους την επό­με­νη ανα­θε­ω­ρη­τι­κή Βουλή.

 

Πηγή http://piraeuspress.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων