- Διαφήμιση -

«Δεν επιτρέπεται τραγουδιστές, κάτι Μαζωνάκηδες και άλλοι, να πληρώνονται για να κρίνουν τα παιδιά»

Είπε ο Μανώλης Λιδάκης στο Έθνος...

Δεδο­μέ­νου ότι ξεκι­νή­σα­τε τη μου­σι­κή πορεία σας από το «Να η ευκαι­ρία», ποια είναι η άπο­ψη σας για τα σημε­ρι­νά ριάλιτι;

«Δεν είναι καλή. Δεν επι­τρέ­πε­ται οι τρα­γου­δι­στές, κάτι… Μαζω­νά­κη­δες και άλλοι παρό­μοιοι, να πλη­ρώ­νο­νται για να κρί­νουν τα νέα παι­διά και να τους κου­νούν το δάχτυ­λο. Η κρι­τι­κή επι­τρο­πή τέτοιων μου­σι­κών δια­γω­νι­σμών θα έπρε­πε να απο­τε­λεί­ται από ανθρώ­πους οι οποί­οι προ­έρ­χο­νται απ» όλο το φάσμα των τεχνών και των γραμ­μά­των. Το «Να η ευκαι­ρία» είχε για κρι­τές ανθρώ­πους κατα­ξιω­μέ­νους. Αν τώρα ένας Τούρ­κος έχει κάνει μια τάδε εκπο­μπή που ταξι­δεύ­ει σε όλα τα λιμά­νια της γης και έρχε­ται και στην Ελλά­δα και πάνε κάποιοι τηλε­ο­ρα­σό­πλη­κτοι, παντο­φλο­φό­ροι και ασχο­λού­νται με αυτό το πράγ­μα, ε, είναι άξιοι της μοί­ρας τους»

Υπάρ­χει χώρος στην Ελλά­δα για τόσο πολ­λούς τρα­γου­δι­στές και ποια είναι εκεί­να τα εφό­δια που χρειά­ζε­ται να έχει σήμε­ρα ένας νέος ερμη­νευ­τής για να ξεχωρίσει;

«Το τρα­γού­δι στην Ελλά­δα έχει δύο όχθες. Η μία όχθη είναι αυτή του συρ­μού που όλα τα τρα­γού­δια, όλες οι ενορ­χη­στρώ­σεις και όλες οι φωνές είναι ίδια, και η άλλη όχθη είμα­στε οι ομό­τε­χνοι μου κι εγώ. Δεδο­μέ­νου, μάλι­στα, ότι και το οικο­δό­μη­μα της δισκο­γρα­φί­ας έχει κατε­δα­φι­στεί, τα πράγ­μα­τα δεν είναι εύκο­λα για τα νέα παι­διά. Το μόνο που έχω να πω στους ταλα­ντού­χους νέους είναι να προ­σπα­θή­σουν να γίνουν όσο το δυνα­τόν καλύ­τε­ροι μου­σι­κοί και ερμη­νευ­τές και να προ­σεύ­χο­νται για ένα καλό μέλ­λον. Και επί­σης να ξέρουν ότι η πουσ…ά δεν περ­νά­ει πια. Τελεί­ω­σαν αυτά για την Ελλά­δα.» είπε ο Μανώ­λης Λιδά­κης στο Έθνος.

 

Πηγή http://piraeuspress.gr

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων