- Διαφήμιση -

Ελληνικοί χοροί” και ελληνική όπερα για την επέτειο των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση

Με έργα των Νίκου Σκαλκώτα και Παύλου Καρρέρ.

Μια παρα­γω­γή της ΕΛΣ που συν­δυά­ζει σε μια ενιαία παρά­στα­ση όπε­ρα και σύγ­χρο­νο χορό ανα­δει­κνύ­ο­ντας δυο σπου­δαία ελλη­νι­κά μου­σι­κά έργα της Επτα­νη­σια­κής και της Εθνι­κής Σχο­λής. Έτσι, στο πρώ­το μέρος της παρά­στα­σης, η Ορχή­στρα και χορευ­τές από το Μπα­λέ­το της ΕΛΣ θα ερμη­νεύ­σουν τους «Ελλη­νι­κούς χορούς» του Νίκου Σκαλ­κώ­τα

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων