ΟΑΕΔ: Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις παροχών για τα εισιτήρια θεάτρων

ΟΑΕΔ: Από την Δευτέρα 9 Σεπτεμβρίου θα ξεκινήσει η υποβολή των αιτήσεων των Παρόχων που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα Χορήγησης Επιταγών Θεάματος χειμερινής περιόδου 2019-2020.

Ειδι­κό­τε­ρα οι ενδια­φε­ρό­με­νοι πάρο­χοι μπο­ρούν από τις 9 Σεπτεμ­βρί­ου ως τις 29.09.2019 και ώρα 23:59 να κατα­θέ­σουν αιτή­σεις για να εκδη­λώ­σουν το ενδια­φέ­ρον τους για συμ­με­το­χή στο πρό­γραμ­μα του ΟΑΕΔ για δωρε­άν εισι­τή­ρια θεά­τρων.

 

Οι πάρο­χοι πριν από την υπο­βο­λή της ηλε­κτρο­νι­κής αίτη­σής τους λαμ­βά­νουν υπο­χρε­ω­τι­κά κωδι­κούς πρό­σβα­σης (εκτός αν ήδη έχουν) από το ΚΠΑ2 ΟΑΕΔ της περιο­χής που ανή­κει το θέα­τρο (και όχι η έδρα της επι­χεί­ρη­σης) για την πρό­σβα­ση στις ηλε­κτρο­νι­κές υπη­ρε­σί­ες του ΟΑΕΔ.

Αν ο υπο­ψή­φιος πάρο­χος έχει την εκμε­τάλ­λευ­ση περισ­σό­τε­ρων του ενός θεά­τρων, τα οποία επι­θυ­μεί να εντά­ξει στο πρό­γραμ­μα, λαμ­βά­νει δια­φο­ρε­τι­κούς κωδι­κούς πρό­σβα­σης για κάθε ένα προς έντα­ξη θέα­τρο και υπο­βάλ­λει ισά­ριθ­μες με τα θέα­τρα αιτή­σεις.

 

Πηγή www.newsbomb.gr

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων