- Διαφήμιση -

Δύσκολες ώρες για τον Βουτσά – Παραμένει στην εντατική

Κρίσιμη παραμένει η κατάσταση του ηθοποιού Κώστα Βουτσά, ο οποίος νοσηλεύεται στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκομείο Αττικόν

Κρί­σι­μη παρα­μέ­νει η κατά­στα­ση του ηθο­ποιού Κώστα Βου­τσά, ο οποί­ος νοση­λεύ­ε­ται στην Μονά­δα Εντα­τι­κής Θερα­πεί­ας του Νοσο­κο­μείο Αττικόν.

Ο 88χρονος ηθο­ποιός βρί­σκε­ται στο νοσο­κο­μείο από την Παρα­σκευή το βρά­δυ μετά από συγκο­πτι­κό επει­σό­διο και με λοί­μω­ξη του αναπνευστικού.

Η εκτί­μη­ση των θερα­πό­ντων ιατρών του είναι ότι οι επό­με­νες ώρες θα είναι ιδιαί­τε­ρες κρί­σι­μες για την εξέ­λι­ξη της υγεί­ας του.

Κοντά του βρί­σκο­νται τα αγα­πη­μέ­να του πρό­σω­πα, τα οποία δεν έχουν φύγει στιγ­μή από το πλευ­ρό του.

Σημειώ­νε­ται ότι και πριν από δύο μήνες ο Κώστας Βου­τσάς ταλαι­πω­ρή­θη­κε από την ίδια λοίμωξη.

Η σύζυ­γός του Αλί­κη Κατσα­βού ‑σε επι­κοι­νω­νία που είχε με πρω­ι­νή εκπο­μπή- ανέ­φε­ρε ότι η κατά­στα­σή του δεν εμπνέ­ει καμία ανησυχία.

«Το να μεγα­λώ­νεις σε ένα σπί­τι με ένα παι­δί δεν είναι πάντα εύκο­λο» ξεκαθάρισε.

Αξί­ζει, δε, να σημειω­θεί ότι τον τελευ­ταίο και­ρό η ψυχο­λο­γία του είχε επη­ρε­α­στεί από το θάνα­το της πρώ­ην συζύ­γου του Έρι­κας Μπρόγιερ.

Ωστό­σο δεν το είχε βάλει κάτω, αφού μέχρι και την περα­σμέ­νη Κυρια­κή εμφα­νι­ζό­ταν στη σκη­νή του θεά­τρου Broadway στην παι­δι­κή παρά­στα­ση «Στα­χτο­πού­τα» του Σαρλ Περό.

 

www.in.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων