- Διαφήμιση -

Πέντε ταινίες που πρέπει να δείτε έστω μια φορά στη ζωή σας

Μια καλή ταινία μπορεί να πάρει το μυαλό μας από την καθημερινότητα, να μας μεταφέρει σε έναν άλλο κόσμο για λίγες ώρες ακόμα και να μας κάνει να σκεφτούμε κάποια πράγματα διαφορετικά.

Μερι­κές ‑φυσι­κά- μπο­ρεί να είναι καλύ­τε­ρες από άλλες, ωστό­σο μια πραγ­μα­τι­κά καλή ται­νία μπο­ρεί να απο­τυ­πω­θεί τόσο έντο­να στο μυα­λό μας που θα συνε­χί­σου­με να μιλά­με για αυτήν για χρόνια.

Παρα­κά­τω θα βρεί­τε μερι­κές από τις καλύ­τε­ρες ται­νί­ες που πρέ­πει να παρα­κο­λου­θή­σε­τε του­λά­χι­στον μία φορά στη ζωή σας.

Braveheart

Το Braveheart είναι ιστο­ρι­κή επι­κή πολε­μι­κή κινη­μα­το­γρα­φι­κή ται­νία του 1995, με σκη­νο­θέ­τη και πρω­τα­γω­νι­στή τον Μελ Γκί­μπ­σον. Εξι­στο­ρεί τη ζωή του Σκω­τσέ­ζου πολε­μι­στή Γουί­λιαμ Γουά­λας, ο οποί­ος ήταν ο ηγέ­της των Σκω­τσέ­ζων στον πρώ­το πόλε­μο της Σκω­τσέ­ζι­κης ανε­ξαρ­τη­σί­ας από τους Άγγλους ενά­ντια στον Άγγλο βασι­λιά Εδουάρ­δο Α’. Η ιστο­ρία της ται­νί­ας είναι βασι­σμέ­νη στο επι­κό ποί­η­μα του ιστο­ρι­κού ποι­η­τή Χάρι με τίτλο Γουά­λας και προ­σαρ­μό­στη­κε στη μεγά­λη οθό­νη από το σενα­ριο­γρά­φο Ράνταλ Γουάλας.

Η ται­νία έλα­βε κυρί­ως θετι­κές κρι­τι­κές από τους κρι­τι­κούς κινη­μα­το­γρά­φου και προ­τά­θη­κε για δέκα βρα­βεία Όσκαρ, κερ­δί­ζο­ντας τελι­κά τα πέντε.

 

American Beauty

To American Beauty είναι δρα­μα­τι­κή αμε­ρι­κα­νι­κή ται­νία, παρα­γω­γής και κυκλο­φο­ρί­ας του έτους 1999, σε σκη­νο­θε­σία του Σαμ Μέντες, σε σενά­ριο του Άλαν Μπολ και με πρω­τα­γω­νι­στές τους Κέβιν Σπέι­σι, Ανέτ Μπέ­νινγκ, Μίνα Σου­βά­ρι, Θώρα Μπερτς και Γου­ές Μπέ­ντλεϋ. Η ται­νία απέ­σπα­σε συνο­λι­κά πέντε βρα­βεία Όσκαρ, ανά­με­σα σε αυτά, το βρα­βείο καλύ­τε­ρης ται­νί­ας και πρώ­του ανδρι­κού ρόλου για την ερμη­νεία του Kέβιν Σπέισι.

Η ται­νία πραγ­μα­τεύ­ε­ται μία “επί­θε­ση” στην παρα­δο­σια­κή εκδο­χή του «αμε­ρι­κα­νι­κού ονεί­ρου» και στους εκπρο­σώ­πους του, που κατέ­λη­ξαν υπέρ­μα­χοι όλων όσων κάπο­τε αμφι­σβη­τού­σαν. O Λέστερ, ευκα­τά­στα­τος οικο­γε­νειάρ­χης των προ­α­στί­ων, συνει­δη­το­ποιεί βαθ­μιαία την αβά­στα­χτη κενό­τη­τα της υλι­στι­κής του καθη­με­ρι­νό­τη­τας. H υπαρ­ξια­κή του κρί­ση θα πάρει σοβα­ρές δια­στά­σεις από τη στιγ­μή που αρχί­ζει να έλκε­ται από μια συμ­μα­θή­τρια της κόρης του και να συμπε­ρι­φέ­ρε­ται εντε­λώς αντικοινωνικά.

 

Τελευταία έξοδος: Ρίτα Χέιγουορθ

Είναι αμε­ρι­κα­νι­κή δρα­μα­τι­κή ται­νία παρα­γω­γής 1994 σε σενά­ριο και σκη­νο­θε­σία του Φρανκ Ντά­ρα­μποντ. Πρω­τα­γω­νι­στούν οι Τιμ Ρόμπινς και Μόρ­γκαν Φρίμαν.

Βασί­ζε­ται στη νου­βέ­λα του Στί­βεν Κινγκ με τον τίτλο “Rita Hayworth and Shawshank Redemption”. Στην ται­νία περι­γρά­φε­ται η ιστο­ρία του Άντι Ντι­φρένς, ενός τρα­πε­ζί­τη, ο οποί­ος μένει στην κρα­τι­κή φυλα­κή Shawshank για σχε­δόν δύο δεκα­ε­τί­ες κατη­γο­ρού­με­νος άδι­κα για το φόνο της γυναί­κας του και του ερα­στή της. Εκεί ανα­πτύσ­σει φιλία με ένα συγκρα­τού­με­νο με το όνο­μα Έλις Ρέντινγκ και ανα­κα­λύ­πτουν τη δύνα­μη της φιλί­ας ώσπου φτά­νουν και οι δύο στη λύτρωση.

Παρά την απο­γοη­τευ­τι­κή πορεία της ται­νί­ας στο box office, έλα­βε εξαι­ρε­τι­κές κρι­τι­κές και προ­τά­θη­κε για 7 βρα­βεία Όσκαρ από τα οποία δεν κέρ­δι­σε κανέ­να. Στο IMDb η ται­νία βρί­σκε­ται στην πρώ­τη θέση του Top 250 και θεω­ρεί­ται μία από τις κορυ­φαί­ες όλων των εποχών.

 

Wall Street

Η ται­νία πρω­το­κυ­κλο­φό­ρη­σε στους κινη­μα­το­γρά­φους των ΗΠΑ στις 11 Δεκεμ­βρί­ου του 1987. Έλα­βε κυρί­ως θετι­κές κρι­τι­κές και κέρ­δι­σε 1 Βρα­βείο Όσκαρ, αυτό του Α’ Ανδρι­κού Ρόλου (για τον Μάικλ Ντά­γκλας), καθώς και μια Χρυ­σή Σφαί­ρα. Η ται­νία αυτή είχε σημα­ντι­κό αντί­κτυ­πο και στην ίδια την Wall Street, αφού έγι­νε ακό­μα πιο διά­ση­μη σε σύγκρι­ση με πριν.

Πρω­τα­γω­νι­στούν οι Μάικλ Ντά­γκλας, Τσάρ­λι Σιν, Ντά­ριλ Χάνα και Μάρ­τιν Σιν. Η ται­νία σκη­νο­θε­τή­θη­κε από τον Όλι­βερ Στό­ουν, ο οποί­ος συνέ­γρα­ψε την ιστο­ρία με τον Στάν­λεϊ Γουεΐσερ.

Το κεντρι­κό θέμα είναι σχε­τι­κά με το πόσο υψη­λά μπο­ρεί να φτά­σει ένας χρη­μα­τι­στής, καθώς και το ότι είναι πρό­θυ­μος να ανέ­βει τόσο υψη­λά με κάθε τρό­πο, ακό­μα και δια μέσω της παρανομίας.

 

Η Μέρα της Μαρμότας

Η ται­νία κυκλο­φό­ρη­σε στους κινη­μα­το­γρά­φους των ΗΠΑ στις 12 Φεβρουα­ρί­ου 1993. Απέ­σπα­σε πολύ θετι­κά σχό­λια από τους κρι­τι­κούς και απέ­φε­ρε 70,9 εκα­τομ­μύ­ρια δολά­ρια στο αμε­ρι­κα­νι­κό box office. Βρα­βεύ­τη­κε με το BAFTA Πρω­τό­τυ­που Σενα­ρί­ου και το 2006 επε­λέ­γη από τη Βιβλιο­θή­κη του Αμε­ρι­κά­νι­κου Κογκρέ­σου ως τμή­μα του Εθνι­κού Μητρώ­ου Κινη­μα­το­γρά­φου ως πολι­τι­στι­κά, ιστο­ρι­κά και αισθη­τι­κά σημαντική.

Την ται­νία σκη­νο­θέ­τη­σε ο Χάρολντ Ράμις και το σενά­ριο έγρα­ψε ο ίδιος μαζί με τον Ντά­νι Ρού­μπιν. Πρω­τα­γω­νι­στούν ο Μπιλ Μάρεϊ, η Άντι ΜακΝτά­ου­ελ και ο Κρις Έλιοτ.

Η ιστο­ρία ακο­λου­θεί τον Φιλ Κόνορς, έναν αλα­ζο­νι­κό μετε­ω­ρο­λό­γο της τηλε­ό­ρα­σης, ο οποί­ος κατά τη διάρ­κεια ενός ρεπορ­τάζ στο Παν­ξα­τό­νι της Πεν­συλ­βά­νια στην ετή­σια Μέρα της Μαρ­μό­τας, βρί­σκει τον εαυ­τό του παγι­δευ­μέ­νο στο χρό­νο και ανα­γκα­σμέ­νο να ζει την ίδια μέρα ξανά και ξανά. Αφού υπο­κύ­πτει στον ηδο­νι­σμό και σε αμέ­τρη­τες από­πει­ρες αυτο­κτο­νί­ας, αρχί­ζει σιγά σιγά να επα­νε­ξε­τά­ζει τη ζωή του και τις προ­τε­ραιό­τη­τές του.

 

Πηγή www.newsbomb.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων