- Διαφήμιση -

Συλλήψεις διαδηλωτών για επίθεση κατά αστυνομικών σε πορεία προς τη γερμανική πρεσβεία

Συνελήφθησαν, το απόγευμα της Παρασκευής (19/7), στο κέντρο της Αθήνας, έξι άτομα (πέντε αλλοδαποί και ένας Έλληνας), οι οποίοι συμμετείχαν σε ομάδα είκοσι περίπου ατόμων τα οποία επιτέθηκαν σε αστυνομικούς που λάμβαναν μέτρα τάξης στη συμβολή των οδών Καραολή Δημητρίου και Βασ. Σοφίας, πλησίον της πρεσβείας της Γερμανίας.

Η επί­θε­ση έλα­βε χώρα την 18.30 ώρα, ενώ την 14.13 ώρα είχε εκδη­λω­θεί ισχυ­ρή σει­σμι­κή δόνη­ση στην Αττική.

Ειδι­κό­τε­ρα η ομά­δα των ατό­μων χτυ­πώ­ντας τους αστυ­νο­μι­κούς με καδρό­νια, μπου­νιές και κλω­τσιές, επι­χεί­ρη­σε να δια­σπά­σει τον αστυ­νο­μι­κό φραγ­μό και να προ­σεγ­γί­σει το κτή­ριο της πρε­σβεί­ας, στο πλαί­σιο εκδή­λω­σης διαμαρτυρίας.

Οι αστυ­νο­μι­κοί απέ­τρε­ψαν την επί­θε­ση και κατά­φε­ραν να συλ­λά­βουν τα έξι άτο­μα, τα οποία στην προ­σπά­θεια τους να απο­τρέ­ψουν τη σύλ­λη­ψη αντι­στά­θη­καν, απω­θώ­ντας τους αστυ­νο­μι­κούς με τα χέρια και τα πόδια τους.

Κατά την επι­χεί­ρη­ση για την απο­τρο­πή της επί­θε­σης και τη σύλ­λη­ψη των ατό­μων τραυ­μα­τί­στη­καν τρεις αστυ­νο­μι­κοί, που φέρουν εκδο­ρές και οιδή­μα­τα σύμ­φω­να με γνω­μά­τευ­ση του 401 Γ.Σ.Ν.Αθηνών.

Επι­πλέ­ον οι πέντε συλ­λη­φθέ­ντες αλλο­δα­ποί αρνή­θη­καν την προ­βλε­πό­με­νη από το νόμο δια­δι­κα­σία δακτυ­λο­σκό­πη­σής τους.

Σε βάρος των συλ­λη­φθέ­ντων σχη­μα­τί­σθη­κε δικο­γρα­φία για τα αδι­κή­μα­τα της σωμα­τι­κής βλά­βης, από­πει­ρας επι­κίν­δυ­νης σωμα­τι­κής βλά­βης κατά συναυ­τουρ­γία, αντί­στα­σης, εξύ­βρι­σης, δια­τά­ρα­ξης κοι­νής ειρή­νης, παρά­βα­ση του Νόμου περί όπλων και άρνη­ση υπο­βο­λής σε δακτυλοσκόπηση.

Οι συλ­λη­φθέ­ντες οδη­γή­θη­καν στην Εισαγ­γε­λία Πλημ­με­λειο­δι­κών Αθη­νών, όπου τους ορί­στη­κε τακτι­κή δικά­σι­μος και ο περιο­ρι­στι­κός όρος της υπο­χρέ­ω­σης εμφά­νι­σης τους σε Αστυ­νο­μι­κό Τμή­μα κάθε δυο ημέρες.

 

Πηγή www.newsbomb.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων