- Διαφήμιση -

Εκδηλώσεις μνήμης και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις την Κυριακή στο Μάτι Αττικής

Πώς θα διεξαχθεί η κίνηση των οχημάτων

Εκδη­λώ­σεις μνή­μης για τον ένα χρό­νο από τη φονι­κή πυρ­κα­γιά στο Μάτι θα πραγ­μα­το­ποι­η­θούν αυτή την Κυρια­κή 21 Ιου­λί­ου στη παρα­λία δίπλα στο λιμα­νά­κι της περιοχής.

Για την καλύ­τε­ρη εξυ­πη­ρέ­τη­ση των οδη­γών και προ­κει­μέ­νου να μην δημιουρ­γη­θούν κυκλο­φο­ρια­κά προ­βλή­μα­τα στη περιο­χή η Τρο­χαία θα προ­χω­ρή­σει σε κυκλο­φο­ρια­κές ρυθ­μί­σεις σε οδούς και λεω­φό­ρους στους Δήμους Μαρα­θώ­να και Ραφή­νας – Πικερμίου.

Σύμ­φω­να με δελ­τίο τύπου που εξέ­δω­σε η Τρο­χαία θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί πλή­ρης δια­κο­πή της κυκλο­φο­ρί­ας των οχη­μά­των (με εξαί­ρε­ση των οχη­μά­των των συμ­με­τε­χό­ντων στις εκδη­λώ­σεις, των μόνι­μων κατοί­κων της περιο­χής και των οχη­μά­των εκτά­κτου ανά­γκης) στις εξής λεωφόρους:

- Λ. Ποσει­δώ­νος, στο τμή­μα της μετα­ξύ των οδών Δημο­κρα­τί­ας και Θέτι­δος (Οίκος Ναύ­του ) και στα δύο ρεύ­μα­τα κυκλοφορίας.

- Λ. Δημο­κρα­τί­ας, στο τμή­μα της μετα­ξύ των οδών Αργυ­ράς Ακτής (εστια­τό­ριο «Αργυ­ρά Ακτή») και Ποσει­δώ­νος και στα δύο ρεύ­μα­τα κυκλοφορίας.

Ακό­μη θα απα­γο­ρεύ­ε­ται η στά­ση και στάθ­μευ­ση των οχη­μά­των και στις δύο πλευ­ρές των κατω­τέ­ρω οδών και λεωφόρων:

- Λ. Ποσει­δώ­νος, στο τμή­μα της μετα­ξύ των οδών Μικράς Ασί­ας και Αργυ­ράς Ακτής (εστια­τό­ριο «Αργυ­ρά Ακτή»)

-Λ. Δημο­κρα­τί­ας, στο τμή­μα της μετα­ξύ των οδών Αργυ­ράς Ακτής και Ποσειδώνος.

-Κυα­νής Ακτής, στο τμή­μα της μετα­ξύ των λεω­φό­ρων Μαρα­θώ­νος και Ποσειδώνος.

-Κύπρου, στο τμή­μα της μετα­ξύ του Ι.Ν. Κοι­μή­σε­ως Θεο­τό­κου και της οδού Ποσειδώνος.

Κατά την εφαρ­μο­γή των ανω­τέ­ρω κυκλο­φο­ρια­κών ρυθ­μί­σε­ων η κίνη­ση των οχη­μά­των θα διε­ξά­γε­ται ως ακολούθως:

- Κατεύ­θυν­ση από Μαρα­θώ­να προς Ραφήνα:

- Λ. Ποσει­δώ­νος — δεξιά Θέτι­δος- αρι­στε­ρά Κύπρου- αρι­στε­ρά Ποσει­δώ­νος — δεξιά Δημοκρατίας.

-Κατεύ­θυν­ση από Ραφή­να προς Μαραθώνα:

Εκτρο­πή των οχη­μά­των από τη συμ­βο­λή Λ. Δημο­κρα­τί­ας και Ποσει­δώ­νος προς την οδό Ποσει­δώ­νος — δεξιά Κύπρου — δεξιά Θέτι­δος αρι­στε­ρά Λ. Ποσειδώνος.

 

Πηγή www.news.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων