- Διαφήμιση -

Οι νέες ταινίες της εβδομάδας, 16–22 Μαΐου

Πέντε πρεμιέρες στις κινηματογραφικές αίθουσες

Ο αστα­μά­τη­τος John Wick επι­στρέ­φει στο τρί­το μέρος του πετυ­χη­μέ­νου και γεμά­του αδρε­να­λί­νη franchise ται­νιών, πιο εκδι­κη­τι­κός από ποτέ, ενώ οι Σαρ­λίζ Θερόν και Σεθ Ρόγκεν συνα­ντιού­νται στην κομε­ντί του καλο­και­ρού και μας δεί­χνουν πως το δύσκο­λο δεν είναι αδύνατο.

Πιο επί­και­ρο από ποτέ το ντο­κι­μα­ντέρ του Κίμω­να Τσα­κί­ρη κατα­γρά­φει με αντι­κει­με­νι­κό­τη­τα την εκλο­γι­κή δια­δι­κα­σία στην ελλη­νι­κή επαρχία.

Μια Απίθανη Σχέση (Long Shot)

Αμε­ρι­κά­νι­κη κωμω­δία, 115’

Σκη­νο­θε­σία: Τζό­να­θαν Λεβίν

Πρω­τα­γω­νι­στούν: Σαρ­λίζ Θερόν, Σεθ Ρόγκεν, Ο’Σι Τζάκ­σον Τζού­νιορ, Άντι Σέρ­κις, Τζουν Νταϊ­άν Ράφα­ελ, Μπόμπ  Όντεν­κερκ, Αλε­ξά­ντερ Σκάρσγκαρντ

Εκεί­νος, συγ­γρα­φέ­ας σκλη­ρών πολι­τι­κών λόγων με ταλέ­ντο στους μπε­λά­δες. Εκεί­νη, κορυ­φαία διπλω­μά­της με ταλέ­ντο σε… όλα. Όταν ο Φρεντ Φλάρ­σκι (Σεθ Ρόγκεν) ξανα­συ­να­ντά τον πρώ­το του έρω­τα που τυχαί­νει να είναι επί­σης Υπουρ­γός Εξω­τε­ρι­κών της Αμε­ρι­κής, τη Σάρ­λοτ Φιλντ (Σαρ­λίζ Θερόν), την γοη­τεύ­ει με το αυτο­σαρ­κα­στι­κό του χιού­μορ και τις ανα­μνή­σεις του από τον νεα­νι­κό της ιδεαλισμό.

Καθώς εκεί­νη είναι έτοι­μη να βάλει υπο­ψη­φιό­τη­τα για τον Λευ­κό Οίκο, προ­σλαμ­βά­νει τον Φρεντ για να δώσει ζωντά­νια στους προ­ε­κλο­γι­κούς της λόγους και η παρά­φο­ρη χημεία τους οδη­γεί σε ένα παρά­νο­μο, αστείο και επει­σο­δια­κό ειδύλ­λιο ανά τον κόσμο δίνο­ντας νέο νόη­μα στην έννοια «διε­θνείς σχέ­σεις». Η απε­ρί­σκε­πτη ανε­με­λιά του Φρεντ όμως θα μπο­ρού­σε να κατα­στρέ­ψει την καμπά­νια πριν καν ξεκινήσει.

 

John Wick 3- Parabellum

Αμε­ρι­κά­νι­κη περι­πέ­τεια- θρί­λερ, 130’

Σκη­νο­θε­σία: Chad Stahelski

Πρω­τα­γω­νι­στούν: Keanu Reeves, Halle Berry, Laurence Fishburne, Mark Dacascos, Asia Kate Dillon, Lance Reddick, Saïd Taghmaoui, Jerome Flynn, Jason Mantzoukas, Tobias Segal, Boban Marjanovic, Anjelica Huston, Ian McShane

Ο αστα­μά­τη­τος John Wick επι­στρέ­φει στο τρί­το μέρος του πετυ­χη­μέ­νου και γεμά­του αδρε­να­λί­νη franchise, πιο εκδι­κη­τι­κός από ποτέ. Σκο­τώ­νει ένα εξέ­χον μέλος μιας σκιώ­δους διε­θνούς αδελ­φό­τη­τος και αυτό­μα­τα γίνε­ται στό­χος για τους πιο αδί­στα­κτους και σκλη­ρούς εκτε­λε­στές του κόσμου. Επι­κη­ρύσ­σε­ται για 14 εκα­τομ­μύ­ρια δολά­ρια και πλέ­ον σε κάθε του βήμα συνα­ντά και έναν απο­φα­σι­σμέ­νο δολο­φό­νο.

 

Sugar Town: Για Μια Χούφτα Ψήφους

Ελλη­νι­κό ντο­κι­μα­ντέρ, 73’

Σκη­νο­θε­σία: Κίμων Τσακίρης

Ο βρα­βευ­μέ­νος δημιουρ­γός Κίμων Τσα­κί­ρης ολο­κλη­ρώ­νει μια τρι­λο­γία ντο­κι­μα­ντέρμε φόντο τη Ζαχά­ρω και πρω­τα­γω­νί­στρια την τοπι­κή κοι­νω­νία, ως καθρέ­φτη ολό­κλη­ρης της σύγ­χρο­νης Ελλά­δας. Ο έκπτω­τος Δήμαρ­χος Ζαχά­ρως Παντα­ζής Χρο­νό­που­λος κατα­φέρ­νει μια εβδο­μά­δα πριν τις εκλο­γές να του επι­τρα­πεί να θέσει ξανά υπο­ψη­φιό­τη­τα για το ανώ­τα­το αξί­ω­μα της πόλης.

Απο­φα­σι­σμέ­νος να νική­σει ορι­στι­κά τους αντι­πά­λους του και «να μην ξανα­πα­τή­σουν το πόδι τους στην περιο­χή» επι­στρα­τεύ­ει όλα τα όπλα που τον κρα­τούν 12 χρό­νια από­λυ­το άρχο­ντα της περιοχής.

 

Μια αγάπη ανέφικτη (Un amour impossible)

Γαλ­λι­κό δρά­μα, 135’

Σκη­νο­θε­σία: Κατρίν Κορσινί

Πρω­τα­γω­νι­στούν: Βιρ­ζι­νί Εφι­ρά, Νιλς Σνάιντερ

Τέλη δεκα­ε­τί­ας 1950. Η Ρασέλ, μια απλή υπάλ­λη­λος γρα­φεί­ου, συνα­ντά­ει τον Φιλίπ, έναν λαμπρό νέο αρι­στο­κρα­τι­κής οικο­γέ­νειας. Από τον σύντο­μο, αλλά παθια­σμέ­νο τους έρω­τα γεν­νιέ­ται η Σαντάλ.

Με τον Φιλίπ να αρνεί­ται τον γάμο λόγω δια­φο­ράς κοι­νω­νι­κής τάξης, η Ρασέλ ανα­γκά­ζε­ται να μεγα­λώ­σει μόνη την κόρη της. Αρχί­ζει τότε ο μεγά­λος αγώ­νας μιας ερω­τευ­μέ­νης όσο και περή­φα­νης μάνας για την επί­ση­μη ανα­γνώ­ρι­ση της κόρης της.

 

Μπέργκμαν: Ένας αιώνας

Σου­η­δι­κό ντο­κι­μα­ντέρ, 99’

Σκη­νο­θε­σία: Μαρ­γκα­ρέ­τε φον Τρότα

Ο διά­ση­μος Σου­η­δός Ίνγκ­μαρ Μπέρ­γκ­μαν, ή αλλιώς «ο ποι­η­τής με την κάμε­ρα», υπήρ­ξε ένας από τους μεγα­λύ­τε­ρους σκη­νο­θέ­τες όλων των επο­χών, έχο­ντας κερ­δί­σει πολ­λά Όσκαρ καθώς και τον τίτλο του «Καλύ­τε­ρου Σκη­νο­θέ­τη όλων των Επο­χών», το 1997, στο Φεστι­βάλ Κινη­μα­το­γρά­φου των Καννών.

Στο ντο­κι­μα­ντέρ «Μπέρ­γκ­μαν: Ένας Αιώ­νας» η σκη­νο­θέ­της Μαρ­γκα­ρέ­τε φον Τρό­τα, που οι κρι­τι­κοί θεω­ρούν ότι στα έργα της υπάρ­χει μια πνευ­μα­τι­κή θεμα­το­λο­γι­κή συγ­γέ­νεια με τον μεγά­λο σκη­νο­θέ­τη, ρίχνει μια εξε­ρευ­νη­τι­κή ματιά στη ζωή και το έργο του σπου­δαί­ου εικο­νο­πλά­στη που ανα­μεί­γνυε πάντα περί­τε­χνα τις ται­νί­ες του με στοι­χεία της προ­σω­πι­κής του ζωής.

Με τη βοή­θεια των στε­νό­τε­ρων συνερ­γα­τών του, καθώς και κινη­μα­το­γρα­φι­στών, η Μαρ­γκα­ρέ­τε φον Τρό­τα προ­σπα­θεί να απο­τυ­πώ­σει τα βασι­κά μοτί­βα και θέμα­τα που δια­περ­νούν το έργο του Μπέρ­γκ­μαν και τον τρό­πο με τον οποίο έχει επη­ρε­ά­σει το έργο σύγ­χρο­νων δημιουργών.

 

Πηγή www.newsbeast.gr

 

 

 

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων