- Διαφήμιση -

Απεργούν σήμερα (16/05) οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία – Συγκέντρωση στο κέντρο της Αθήνας

Aπεργία πραγματοποιούν σήμερα, Πέμπτη (16/05/2019), οι εργαζόμενοι στα δημόσια νοσοκομεία ζητώντας «επενδύσεις» σε προσλήψεις, ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό και υποδομές «για να πάψουν οι πολίτες να πληρώνουν από την τσέπη τους είτε συμμετοχή είτε όλα τα έξοδα».

Τα μέλη της Πανελ­λή­νιας Ομο­σπον­δί­ας Εργα­ζο­μέ­νων στα Δημό­σια Νοσο­κο­μεία (ΠΟΕΔΗΝ) θα συγκε­ντρω­θούν στις 9:00 το πρωί στο Νοσο­κο­μείο Αλε­ξάν­δρα και στη συνέ­χεια θα πραγ­μα­το­ποι­ή­σουν πορεία στο υπουρ­γείο Υγείας.

«Με 5,2% δημό­σιες δαπά­νες υγεί­ας που θα παρα­μεί­νουν καθη­λω­μέ­νες με βάση τις δεσμεύ­σεις έως το έτος 2022 δεν μπο­ρεί να ανα­τα­θεί η δημό­σια Υγεία, ενώ το προ­σω­πι­κό των νοσο­κο­μεί­ων σήμε­ρα είναι 6.000 λιγό­τε­ρα άτο­μα σε σχέ­ση με το 2014», ανα­φέ­ρει η ανα­κοί­νω­ση της ΠΟΕΔΗΝ.

Η Ομο­σπον­δία κάνει λόγο για υπο­βάθ­μι­ση της ποιό­τη­τας των παρε­χό­με­νων υπη­ρε­σιών και προ­σθέ­τει ότι «είναι υπο­κρι­σία να μιλά­ει σήμε­ρα η κυβέρ­νη­ση για δημό­σιο σύστη­μα Υγεί­ας τη στιγ­μή που οι ιδιω­τι­κές δαπά­νες υγεί­ας είναι στο 3,5% του ΑΕΠ όταν στις άλλες χώρες της Ευρω­παϊ­κής Ένω­σης ο μέσος όρος είναι 1% του ΑΕΠ».

Στην ανα­κοί­νω­ση επί­σης ανα­φέ­ρει ότι ο ιδιω­τι­κός τομέ­ας «ανθεί εκμε­ταλ­λευό­με­νος τις ελλεί­ψεις των νοσο­κο­μεί­ων σε προ­σω­πι­κό και ιατρο­τε­χνο­λο­γι­κό εξο­πλι­σμό».

Και η ανα­κοί­νω­ση κατα­λή­γει υπεν­θυ­μί­ζο­ντας ότι «τα νοσο­κο­μεία οφεί­λουν 800.000 ρεπό και άδειες στο νοση­λευ­τι­κό προ­σω­πι­κό, το οποίο λαμ­βά­νει μισθούς πεί­νας – 640 ευρώ μισθό παίρ­νει ο νεο­διό­ρι­στος νοση­λευ­τής Πανε­πι­στη­μια­κής Εκπαί­δευ­σης και δεν γίνε­ται η αυτο­νό­η­τη έντα­ξή του στα βαρέα και ανθυ­γιει­νά επαγ­γέλ­ματα αν και 3.000 εργα­ζό­με­νοι εξαι­τί­ας των συν­θη­κών εργα­σί­ας πάσχουν από καρ­κί­νο ή αυτο­ά­νο­σα νοσή­μα­τα».

 

Πηγή www.newsbomb.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων