- Διαφήμιση -

Athens City Festival: Είναι πολλά αυτά που δεν θέλεις να χάσεις

Μέχρι τις 31 Μαΐ­ου, οι Αθη­ναί­ες, οι Αθη­ναί­οι και οι επι­σκέ­πτες κάθε ηλι­κί­ας που βρί­σκο­νται στην πόλη, θα απο­λαύ­σουν ένα πλού­σιο πρό­γραμ­μα με δρά­σεις πολι­τι­σμού, ψυχα­γω­γί­ας, αθλη­τι­σμού και γαστρονομίας.

Μετά την πολύ επι­τυ­χη­μέ­νη πρώ­τη χρο­νιά, η φετι­νή διορ­γά­νω­ση επι­στρέ­φει ακό­μη μεγα­λύ­τε­ρη χάρη στη στε­νή και πρω­το­πο­ρια­κή συνερ­γα­σία της Εται­ρεί­ας Ανά­πτυ­ξης και Του­ρι­στι­κής Προ­βο­λής του Δήμου Αθη­ναί­ων (ΕΑΤΑ) με ομά­δες και φορείς της πόλης…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων