- Διαφήμιση -

Του κόσμου οι μουσικές στον Κήπο του Μεγάρου Μουσικής!

Ένα αρμο­νι­κό σύνο­λο υψη­λών προ­δια­γρα­φών, αντά­ξιο του πολι­τι­στι­κού κέντρου που περι­βάλ­λει, ο κήπος του Μεγά­ρου Μου­σι­κής απο­τε­λεί ένα σημείο συνά­ντη­σης, περι­συλ­λο­γής, ψυχα­γω­γί­ας, πολι­τι­σμού και εκπαίδευσης.

Μία όαση στο κέντρο της Αθή­νας που μετα­τρέ­πε­ται στην πιο ζωντα­νή μου­σι­κή σκη­νή της πόλης κάθε καλοκαίρι…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων