- Διαφήμιση -

Το μυστικό του Δημήτρη Μητροπάνου που κρατήθηκε επί 27 χρόνια: «Δεν το ήξερε ούτε η οικογένειά του»

Ένα μυστικό που κράτησε 27 ολόκληρα χρόνια μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας αποκαλύπτει σήμερα στην Espresso η κόρη του Γιώργου Ζαμπέτα, Καίτη.

Αφο­ρά στον τάφο του μεγά­λου μου­σι­κο­συν­θέ­τη για τον οποίο ο Δημή­τρης Μητρο­πά­νος έδω­σε τότε 1.000.000 δραχ­μές. Ήθε­λε να δημιουρ­γή­σει ένα μνη­μείο αντά­ξιο της μου­σι­κής αξί­ας του Ζαμπέ­τα και τα κατά­φε­ρε! «Δεν θέλω να το μάθει κανείς κυρά Αργυ­ρώ. Αυτό θα είναι το μυστι­κό μας» είχε πει ο αεί­μνη­στος Δημή­τρης Μητρο­πά­νος στη σύζυ­γο του Γιώρ­γου Ζαμπέ­τα, η οποία προ­τού πεθά­νει εκμυ­στη­ρεύ­τη­κε το μυστι­κό στην κόρη της Καί­τη, λέγο­ντάς της: «Παι­δί μου, να το ξέρεις. Τον τάφο στου πατέ­ρα σου τον έφτια­ξε ο Μητρο­πά­νος». Τέσ­σε­ρα χρό­νια αργό­τε­ρα η Αργυ­ρώ Ζαμπέ­τα έφυ­γε κι αυτή από τη ζωή ακο­λου­θώ­ντας τον σύζυ­γό της.

Ήταν 10 Μαρ­τί­ου 1992… Η Ελλά­δα πεν­θού­σε για το χαμό ενός από τους στυ­λο­βά­τες του ελλη­νι­κού τρα­γου­διού. Ο Γιώρ­γος Ζαμπέ­τας οδη­γή­θη­κε στην τελευ­ταία του κατοι­κία στο Γ’ Νεκρο­τα­φείο παρου­σία χιλιά­δων θαυ­μα­στών του. Ανά­με­σα τους και ένα από τα πνευ­μα­τι­κά του παι­διά, ο Δημή­τρης Μητρο­πά­νος. Η σύζυ­γός του Αργυ­ρώ Ζαμπέ­τα απο­φά­σι­σε να φτιά­ξει ένα μνή­μα αντά­ξιο της καλ­λι­τε­χνι­κής του αξί­ας. Ωστό­σο το μνή­μα κόστι­ζε ακρι­βά κι εκεί­νη αδυ­να­τού­σε να αντεπεξέλθει.

Λίγο και­ρό αργό­τε­ρα στο πατρι­κό σπί­τι του Ζαμπέ­τα, στο Αιγά­λεω, τη χήρα του επι­σκέ­φτη­κε ο Δημή­τρης Μητρο­πά­νος. «Με τον Δημή­τρη ο πατέ­ρας μου είχε μια σχέ­ση οικο­γε­νεια­κή. Απί­στευ­τη. Σαν πατέ­ρας με γιο» θυμά­ται μιλώ­ντας στην «Espresso» η κόρη του σπου­δαί­ου μου­σι­κο­συν­θέ­τη Καί­τη και συνε­χί­ζει τη συγκι­νη­τι­κή αφή­γη­σή της: «Μου είχε ανα­φέ­ρει η μάνα μου ότι ο Μητρο­πά­νος την είχε επι­σκε­φτεί και της είχε δώσει 1.000.000 δραχ­μές. Συγκε­κρι­μέ­να μου είχε πει: «Όσο ζω, Καί­τη μου, θα θυμά­μαι ότι χάρη στον Μητρο­πά­νο φτιά­ξα­με το νήμα του μπα­μπά σου. Μου είχε ζητή­σει να μην το μάθει κανείς». Το μυστι­κό αυτό για να μην το πάρει μαζί της η μάνα μου, το εμπι­στεύ­τη­κε σε μένα. Αυτό δεν το ήξε­ρε ούτε η οικο­γέ­νεια του Μητροπάνου».

Όπως θυμά­ται σήμε­ρα η Καί­τη Ζαμπέ­τα, ο πατέ­ρας της είχε τον τρα­γου­δι­στή από τα πρώ­τα του καλ­λι­τε­χνι­κά βήμα­τα στο πλευ­ρό του, στα κέντρα όπου δού­λευε. «Είχε ζητή­σει από τον Μητρο­πά­νο, αν δεν τον πλή­ρω­ναν οι μαγα­ζά­το­ρες, να του το λέει για να τους κατσα­διά­ζει. Ο μπα­μπάς μου πολ­λές φορές τον χαρ­τζι­λί­κω­νε» σημειώ­νει η Καί­τη Ζαμπέτα.

 

Πηγή instanews.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων