- Διαφήμιση -

Νέος Κόσμος: Δεν είχα καταλάβει κάτι, λέει ο σύζυγος της 44χρονης που πέταξε το παιδί της από το μπαλκόνι

Οι Αρχές προσπαθούν απεγνωσμένα να καταλάβουν τι έχει συμβεί και σηκώνουν τα χεριά ψηλά μετά και τις καταθέσεις των συγγενικών προσώπων

Αντί να ξετυ­λί­γε­ται το κου­βά­ρι σχε­τι­κά με την αιτία που έσπρω­ξε την 44χρονη γυναί­κα στην παι­δο­κτο­νία και έπει­τα στην αυτο­κτο­νία στο Νέο Κόσμο, οι κατα­θέ­σεις των συγ­γε­νι­κών της προ­σώ­πων περι­πλέ­κουν περισ­σό­τε­ρο τα πράγματα.

Σύμ­φω­να με την κατά­θε­ση του συζύ­γου της 44χρονης η γυναί­κα του δεν αντι­με­τώ­πι­ζε κάποιο ψυχο­λο­γι­κό πρό­βλη­μα, ούτε έπαιρ­νε κάποια φαρ­μα­κευ­τι­κή αγωγή

«Είχα μια πολύ καλή σχέ­ση με την γυναί­κα μου, μια ήρε­μη ζωή και μια ευτυ­χι­σμέ­νη οικο­γέ­νεια. Ποτέ δεν είχε κάποιο ψυχο­λο­γι­κό πρό­βλη­μα. Ούτε φάρ­μα­κα έπαιρ­νε, ούτε είχε νοση­λευ­τεί. Δεν μπο­ρώ να κατα­λά­βω για­τί το έκα­νε. Δεν αντι­με­τω­πί­ζα­με κανέ­να πρό­βλη­μα. Ήμα­σταν αγα­πη­μέ­νοι. Λίγη ώρα πριν γυρί­σω στο σπί­τι μου, είχα­με ανταλ­λά­ξει κάποια γρα­πτά μηνύ­μα­τα στο κινη­τό, όπως κάθε μέρα. Δεν είχα κατα­λά­βει κάτι δια­φο­ρε­τι­κό στην συμπε­ρι­φο­ρά της» είπε ο απα­ρη­γό­ρη­τος άντρας που έχα­σε γυναί­κα και παι­δί σε μια στιγμή.

Ο αδερ­φός της 44χρονης επι­βε­βαί­ω­σε τα λεγό­με­να του γαμπρού του, ανα­φέ­ρο­ντας ότι οι το ζευ­γά­ρι ήταν αγα­πη­μέ­νο και είχε δημιουρ­γή­σει μια όμορ­φη οικογένεια.

«Ποτέ δεν μου είχε ανα­φέ­ρει ότι κάτι την απα­σχο­λεί. Ήταν αγα­πη­μέ­νοι. Από όσο γνω­ρί­ζω δεν είχαν τσα­κω­μούς, ούτε κάποιο οικο­νο­μι­κό πρό­βλη­μα. Είχαν μία απλή ήρε­μη ζωή με αγά­πη. Είχα­με επι­κοι­νω­νή­σει μέσα στην ημέ­ρα και δεν μου είπε κάτι που να με βάλει σε σκέ­ψεις. Δεν μπο­ρώ να φαντα­στώ τι την ώθη­σε σε αυτήν την πρά­ξη» υπο­γράμ­μι­σε στην κατά­θε­ση του ο αδερ­φός της 44χρονης γυναίκας.

Σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες η 44χρονη και ο σύζυ­γός της, προ­σπα­θού­σαν για και­ρό να απο­κτή­σουν παι­δι. Όταν τα κατά­φε­ραν και η 44χρονη που εργα­ζό­ταν σε κατά­στη­μα λευ­κών ειδών, παραι­τή­θη­κε για να αφιε­ρω­θεί στο μεγά­λω­μα του παι­διού της. Σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες, η 44χρονη λάτρευε το μωρό της και όταν δια­πι­στώ­θη­κε το πρό­βλη­μα με την καρ­διά του, η ίδια ζήτη­σε να παραι­τη­θεί προ­κει­μέ­νου να είναι κοντά του.

Οι αρχές προ­σπα­θούν απε­γνω­σμέ­να να κατα­λά­βουν τι έχει συμ­βεί εστιά­ζουν τις έρευ­νες στην γυναί­κα που είδε την 44χρονη να πετά­ει το παι­δί της στο κενό και στη συνέ­χεια να κάνει «βου­τιά θανάτου».

Γεί­το­νες που πέρα­σαν από το σημείο της τρα­γω­δί­ας άφη­σαν την Τρί­τη λου­λού­δια και κεριά στην μνή­μη της μητέ­ρας και της κόρης της, ενώ συγκί­νη­ση προ­κά­λε­σε η εικό­να των δύο λευ­κών κορι­τσί­στι­κων παπου­τσιών που άφη­σε κάποιος.

Τα λευ­κά παπου­τσά­κια στο πεζο­δρό­μιο της οδού Ποριώ­τη στον Νέο Κόσμο συμ­βο­λί­ζουν με ανα­τρι­χια­στι­κό τρό­πο ότι το παι­δί για το οποίο προ­ο­ρί­ζο­νταν κατέ­λη­ξε σ’ αυτό ακρι­βώς το σημείο έχο­ντας κάνει πορεία θανά­του με από­φα­ση που πήρε η μάνα του.

Η μικρή Έφη, που άφη­σε την τελευ­ταία της πνοή στις 5.40′ το από­γευ­μα της Τετάρ­της όταν απέ­βη­σαν άκαρ­πες οι προ­σπά­θειες των για­τρών να τη γλι­τώ­σουν, είχε κλά­ψει, είχε ανα­ζη­τή­σει τον μπα­μπά της την ώρα που η μαμά της την κρα­τού­σε έξω από το μπαλ­κό­νι του σπι­τιού τους, στον πέμ­πτο όρο­φο της πολυ­κα­τοι­κί­ας στη συμ­βο­λή των οδών Κατσα­ντώ­νη και Ποριώ­τη στον Νέο Κόσμο.

Το κλά­μα του παι­διού και οι φωνές του ότι ήθε­λε τον μπα­μπά του «στοι­χειώ­νουν» τη γει­το­νιά. Δεν υπάρ­χει άλλο θέμα συζή­τη­σης. Και τα ερω­τή­μα­τα είναι δύο: Για­τί έγι­νε ό,τι έγι­νε, κι αν μπο­ρού­σε να είχε αποτραπεί.

 

 

Πηγή www.protothema.gr

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων