- Διαφήμιση -

Στην εισαγγελία από τον δήμο Αθηναίων ο φάκελος για το Άσυλο Ανιάτων

Καταγγελίες πολιτών και εταιριών για αδιαφανή διαχείριση της περιουσίας του.

Στην εισαγ­γε­λία απέ­στει­λε ο δήμος Αθη­ναί­ων φάκε­λο για τη διε­ρεύ­νη­ση τυχόν ποι­νι­κών ευθυ­νών της διοί­κη­σης του Ασύ­λου Ανιά­των, έπει­τα από καταγ­γε­λί­ες πολι­τών και εται­ριών για αδια­φα­νή δια­χεί­ρι­ση της περιου­σί­ας του.

Όπως εξη­γεί ο δήμος Αθη­ναί­ων, ως αρμό­δια επο­πτι­κή αρχή, έχει γίνει δέκτης καταγ­γε­λιών για αδια­φα­νή δια­χεί­ρι­ση της περιου­σί­ας του Σωμα­τεί­ου Ασύ­λου Ανιά­των από τη διοί­κη­σή του. Οι καταγ­γε­λί­ες αφο­ρούν έως και το έτος 2018 και σχε­τί­ζο­νται κυρί­ως με την εκποί­η­ση ακι­νή­των μεγά­λης αξί­ας που ανή­κουν στην περιου­σία του Σωμα­τεί­ου, χωρίς προη­γου­μέ­νως να τηρη­θούν κανό­νες που εγγυώ­νται τα συμ­φέ­ρο­ντα του Σωματείου.

Η Επι­τρο­πή Φιλαν­θρω­πι­κών Ιδρυ­μά­των του δήμου Αθη­ναί­ων, αρμό­δια για την εξέ­τα­ση του θέμα­τος, με από­φα­σή της, απέ­στει­λε τον φάκε­λο στον Εισαγ­γε­λέα Πρω­το­δι­κών Αθη­νών για τη διε­ρεύ­νη­ση τυχόν ποι­νι­κών ευθυ­νών της Διοί­κη­σης του Σωμα­τεί­ου. Προη­γου­μέ­νως ο δήμος Αθη­ναί­ων, είχε ζητή­σει, για τις καταγ­γε­λί­εςαυτές, εξη­γή­σεις από το Σωμα­τείο, οι οποί­ες, σύμ­φω­να με την Επι­τρο­πή, δεν κρί­θη­καν ικανοποιητικές.

«Ο δήμος Αθη­ναί­ων ασκεί τις αρμο­διό­τη­τές του για την επο­πτεία των Φιλαν­θρω­πι­κών Ιδρυ­μά­των με αυξη­μέ­νο αίσθη­μα ευθύ­νης απέ­να­ντι στους πολί­τες προ­κει­μέ­νου να δια­σφα­λι­στεί η τύχη και ο κοι­νω­φε­λής σκο­πός των δωρε­ών τους. Παράλ­λη­λα, ο δήμος Αθη­ναί­ων καλεί την κυβέρ­νη­ση, έστω και τώρα, να προ­χω­ρή­σει στις αλλα­γές που χρειά­ζο­νται, προ­κει­μέ­νου να αλλά­ξει ο νόμος του 1971 για τα Φιλαν­θρω­πι­κά Ιδρύ­μα­τα ώστε να υπάρ­χει απο­τε­λε­σμα­τι­κό­τε­ρος και πιο δια­φα­νής έλεγ­χος στον τρό­πο λει­τουρ­γί­ας τους» κατα­λή­γει η ανακοίνωση.

 

Πηγή www.newsbeast.gr

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων