- Διαφήμιση -

Στην Ελλάδα ο Marilyn Manson — Η φωτογραφία στην Ακρόπολη!

Στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στην Αθήνα φαίνεται πως βρέθηκε ο ροκ σταρ Marilyn Manson πριν μερικές ημέρες και ενδεχομένως είναι ακόμη εδώ.

Ο τρα­γου­δι­στής ανήρ­τη­σε στον προ­σω­πι­κό του λογα­ρια­σμό στο Instagram μια φωτο­γρα­φία από το ξενο­δο­χείο «Μεγά­λη Βρε­τα­νία», πυρο­δο­τώ­ντας τις φήμες πως βρί­σκε­ται στη χώρα μας.
Στη λεζά­ντα έγρα­ψε «Dr. Zeus. When in Greece, you better watch yourself», παρα­φρά­ζο­ντας έναν στί­χο του κομ­μα­τιού του Deep Six. Οι υπο­ψί­ες ότι βρί­σκε­ται στην Ελλά­δα, επι­βε­βαιώ­θη­καν μέσα από ένα Insta story, στο οποίο ο Manson φωτο­γρα­φί­ζε­ται στην Ακρόπολη.

Ο τρα­γου­δι­στής φαί­νε­ται πως ταξί­δε­ψε στην χώρα μας για λόγους ανα­ψυ­χής και φρό­ντι­σε να παρα­μεί­νει ινκό­γκνι­το καθ’ όλη τη διάρ­κεια της επί­σκε­ψής του.

Ωστό­σο κάποιοι θαυ­μα­στές του κατά­φε­ραν να τον εντο­πί­σουν και εκμε­ταλ­λεύ­τη­καν την ευκαι­ρία να φωτο­γρα­φη­θούν μαζί του, όπως απο­δει­κνύ­ε­ται και σε ανάρ­τη­ση του λογα­ρια­σμού marilynmansongreece.

Πηγή www.govastileto.gr

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων