- Διαφήμιση -

Παράταση υποβολής αιτήσεων Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Πόρου

Ο Δήμος Πόρου ενημερώνει ότι παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Ο Δήμος Πόρου ενη­με­ρώ­νει ότι παρα­τεί­νε­ται η προ­θε­σμία υπο­βο­λής αιτή­σε­ων από την Τετάρ­τη 20/02/2019 έως την Τετάρ­τη 06/03/19, προ­κει­μέ­νου να καλυ­φθούν οι τελευ­ταί­ες ανοι­κτές θέσεις ωφε­λου­μέ­νων στη Δομή Παρο­χής Βασι­κών Αγα­θών «Κοι­νω­νι­κό Παντο­πω­λείο» του Δήμου Πόρου. Παρα­κα­λού­νται οι ενδια­φε­ρό­με­νοι να υπο­βά­λουν τις αιτή­σεις τους στο γρα­φείο του Κοι­νω­νι­κού Παντο­πω­λεί­ου στο κτή­ριο ΚΑΠΗ, ή να επι­κοι­νω­νούν στο τηλέ­φω­νο 2298022596 σε ώρες γραφείου.

 

Πηγή porosnews.gr

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων