- Διαφήμιση -

Προσοχή! Διακοπή κυκλοφορίας του Τραμ από τη στάση «Μπάτης» έως το ΣΕΦ

Διακοπή της κυκλοφορίας του τραμ σε τμήμα της γραμμής στην παραλιακή, από Κυριακή 24 Φεβρουαρίου έως και την Τετάρτη 27 Φεβρουαρίου

Δια­κο­πή κυκλο­φο­ρί­ας των συρ­μών του Τραμ στο τμή­μα από τη στά­ση «Μπά­της» έως το Στά­διο Ειρή­νης και Φιλί­ας (ΣΕΦ) θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί από την Κυρια­κή 24 Φεβρουα­ρί­ου έως και την Τετάρ­τη 27 Φεβρουα­ρί­ου από τις 23:30 έως τη λήξη της κυκλοφορίας.

Σύμ­φω­να με τη ΣΤΑΣΥη δια­κο­πή κρί­νε­ται ανα­γκαία λόγω τεχνι­κών εργα­σιών που γίνο­νται δίπλα στη γραμ­μή του Τραμ.

Στάση εργασίας στον ΗΣΑΠ

Ακι­νη­το­ποι­η­μέ­νοι θα μεί­νουν οι συρ­μοί του ηλε­κτρι­κού την Πέμ­πτη για τρεις ώρες (21/02) καθώς οι εργα­ζό­με­νοι στον ΗΣΑΠ πραγ­μα­το­ποιούν στά­ση εργασίας

Οι συρ­μοί του Ηλε­κτρι­κού θα μεί­νουν ακι­νη­το­ποι­η­μέ­νοι από τις 11:00 το πρωί έως τις 14:00 το μεση­μέ­ρι της Πέμ­πτης, όπως ανα­κοί­νω­σαν οι εργα­ζό­με­νοι στον ΗΣΑΠ.

Όπως ανα­κοι­νώ­θη­κε, «το Σωμα­τείο Εργα­ζο­μέ­νων στη ΣΤΑ.ΣΥ. δια­πι­στώ­νο­ντας μια σει­ρά οξυ­μέ­νων προ­βλη­μά­των, που ταλαι­πω­ρούν το επι­βα­τι­κό κοι­νό, δυσχε­ραί­νουν την εργα­σία των συνα­δέλ­φων μας και τελι­κά υπο­βαθ­μί­ζουν τις Δημό­σιες Αστι­κές Συγκοι­νω­νί­ες, απο­φά­σι­σε τα εξής:

Να πραγ­μα­το­ποι­η­θεί την Πέμ­πτη 21/2/2019 προει­δο­ποι­η­τι­κή στά­ση εργα­σί­ας (11.00- 14.00) στη Γραμ­μή 1 της ΣΤΑ.ΣΥ (ΗΣΑΠ)».

 

Πηγή www.newsbomb.gr

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων