Σήμερα το τελευταίο «αντίο» στον Λαυρέντη Μαχαιρίτσα

Η συγκινητική ανάρτηση του Νίκου Πορτοκάλογλου

Το τελευ­ταίο «αντίο» δίνουν σήμε­ρα συγ­γε­νείς και φίλοι στον Λαυ­ρέ­ντη Μαχαι­ρί­τσα. Η εξό­διος ακο­λου­θία θα γίνει στις 3.30 μμ. στο Κοι­μη­τή­ριο Ζωγρά­φου, με την οικο­γέ­νεια του εκλι­πό­ντος να παρα­κα­λεί, αντί στε­φά­νων, να ενι­σχυ­θεί η πρω­το­βου­λία Ένω­ση «Μαζί για το παι­δί».

Ο αιφ­νί­διος θάνα­τος του Λαυ­ρέ­ντη Μαχαι­ρί­τσα σε ηλι­κία 63 ετών σόκα­ρε και γέμι­σε με θλί­ψη την ελλη­νι­κή μου­σι­κή σκη­νή στην οποία άφη­σε ανε­ξί­τη­λο το στίγ­μα του. Από το πρωί της Δευ­τέ­ρας 9 Σεπτεμ­βρί­ου, οπό­τε έγι­νε γνω­στός ο θάνα­τός του, ραδιό­φω­νο, τηλε­ό­ρα­ση και κοι­νω­νι­κά δίκτυα κατα­κλύ­στη­καν από τρα­γού­δια του αγα­πη­μέ­νου τρα­γου­δο­ποιού, αλλά και από μηνύ­μα­τα συντρι­βής για τον ξαφ­νι­κό χαμό του. Ειδι­κά στα κοι­νω­νι­κά δίκτυα, καλ­λι­τέ­χνες, πολι­τι­κοί, αλλά και πλή­θος απλού κόσμου εξέ­φρα­σαν μέσα από τις αναρ­τή­σεις τους τη θλί­ψη για την απώ­λεια του καλ­λι­τέ­χνη που σφρά­γι­σε με τα τρα­γού­δια του όχι μόνο τη σύγ­χρο­νη ελλη­νι­κή μου­σι­κή σκη­νή, αλλά και αμέ­τρη­τες προ­σω­πι­κές στιγ­μές.

Από τις πιο συγκι­νη­τι­κές αναρ­τή­σεις ήταν εκεί­νη του αγα­πη­μέ­νου φίλου και συνερ­γά­τη του, Νίκου Πορ­το­κά­λο­γλου, που μαζί με τον Λαυ­ρέ­ντη Μαχαι­ρί­τσα θα έδι­ναν μια μεγά­λη φιλαν­θρω­πι­κή συναυ­λία στις 10 Σεπτεμ­βρί­ου στο Ηρώ­δειο για τους σκο­πούς της Ένω­σης «Μαζί για το Παι­δί». Ο τρα­γου­δι­στής ανέ­βα­σε μία φωτο­γρα­φία στο Instangram από την τελευ­ταία κοι­νή τους συναυ­λία πριν λίγες μέρες στον Βόλο, μαζί με στί­χους από το τρα­γού­δι «Ψέμα­τα». Όπως είχε πει ο Νίκος Πορ­το­κά­λο­γλου στην πρό­σφα­τη συνέ­ντευ­ξή του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ (3/9), οι δυο καλ­λι­τέ­χνες θα συνερ­γά­ζο­νταν την επό­με­νη σεζόν σε μια νέα παρά­στα­ση: «Ένας μου­σι­κός-νοσταλ­γι­κός και χιου­μο­ρι­στι­κός-διά­λο­γος μετα­ξύ μας, που θα ανα­φέ­ρε­ται στα τρα­γού­δια που μας μεγά­λω­σαν. Από λαϊ­κά μέχρι ροκ εν ρολ και από ιτα­λι­κά μέχρι δημο­τι­κά. Ο τίτλος: Jukebox».

Ξεχω­ρι­στή όμως ήταν και η κίνη­ση της μονα­χο­κό­ρης του Λαυ­ρέ­ντη, Μαρί­ας Κλά­ρας Μαχαι­ρί­τσα, να βάλει σκί­τσο του πατέ­ρα της στο προ­φίλ της στο facebook.

Ο Μαχαι­ρί­τσας γεν­νή­θη­κε στις 5 Νοεμ­βρί­ου 1956 στη Νέα Ιωνία του Βόλου. Από πολύ μικρή ηλι­κία ήρθε σε επα­φή με την μου­σι­κή. Αργό­τε­ρα θα εργα­στεί χει­ρω­να­κτι­κά στην απο­θή­κη κάποιας δισκο­γρα­φι­κής εται­ρεί­ας, στην οποία κατά σύμ­πτω­ση θα κυκλο­φο­ρή­σει το πρώ­το του άλμπουμ το 1978 με αγγλι­κό στί­χο με τους «P.L.J. Band» με τίτλο «Gaspar», έναν δίσκο extended play 45 στρο­φών.

Ακο­λου­θούν διά­φο­ρες δου­λειές, ενώ μετά τη στρα­τιω­τι­κή του θητεία αρχί­ζει να τρα­γου­δά­ει αντάρ­τι­κα με τον Πάνο Τζα­βέ­λα στη «Συντρο­φιά». Στα 20 του χρό­νια δημιουρ­γεί με τον Παύ­λο Κικρι­λή και τον Τάκη Βασα­λά­κη το συγκρό­τη­μα P.L.J. Το 1983 οπό­τε και κυκλο­φο­ρεί ο δεύ­τε­ρος δίσκος του συγκρο­τή­μα­τος, το τελευ­ταίο μετο­νο­μά­ζε­ται σε «Τερ­μί­τες», όνο­μα που παρα­πέ­μπει στους Beatles (σκα­θά­ρια). Το 1989 ξεκι­νά η προ­σω­πι­κή του στα­διο­δρο­μία ως συν­θέ­της και ερμη­νευ­τής.

Τα στοι­χεία για όποιους θα θέλουν να κάνουν δωρεά αντί στε­φά­νου στο «Μαζί για το Παι­δί»:

EUROBANK: Αρ. Λογ.: 0026.0102.16.0200303078, IBAN: GR 8302 601020000 160200303078.

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: Αρ. Λογ.: 6017 0400 56698, ΙΒΑΝ: GR210 171 0170 0060 1704 0056 698

 

Πηγή www.news.gr

 

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων