Σήμερα το πρώτο κουδούνι της χρονιάς

Στο Γαλάτσι για τον αγιασμό ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Στο σχο­λείο επι­στρέ­φουν σήμε­ρα οι μαθη­τές της επι­κρά­τειας, για την επί­ση­μη έναρ­ξη της σχο­λι­κής χρο­νιάς με την τελε­τή του αγια­σμού. Τα βιβλία είναι στη θέση τους και το μεγα­λύ­τε­ρο μέρος των κενών έχει πλη­ρω­θεί από ανα­πλη­ρω­τές εκπαι­δευ­τι­κούς, όπως έχει δια­βε­βαιώ­σει το υπουρ­γείο Παι­δεί­ας.

Υπεν­θυ­μί­ζε­ται, ότι το υπουρ­γείο έχει προ­χω­ρή­σει στην πρό­σλη­ψη 20.558 ανα­πλη­ρω­τών, με τις 16.191 προ­σλή­ψεις να αφο­ρούν την Πρω­το­βάθ­μια Εκπαί­δευ­ση και 4.367 την Δευ­τε­ρο­βάθ­μια. Παράλ­λη­λα, η ηγε­σία του υπουρ­γεί­ου έχει δηλώ­σει ότι οι πιστώ­σεις για τις προ­σλή­ψεις ανα­πλη­ρω­τών που θα χρεια­στούν μέχρι το τέλος της σχο­λι­κής χρο­νιάς, είναι ήδη εξα­σφα­λι­σμέ­νες.

Ο Πρό­ε­δρος της Δημο­κρα­τί­ας κ. Προ­κό­πης Παυ­λό­που­λος, με την ευκαι­ρία της έναρ­ξης της νέας σχο­λι­κής χρο­νιάς, θα μετα­βεί στο κτι­ρια­κό συγκρό­τη­μα που στε­γά­ζει το 170Ο και το 108ο Δημο­τι­κό Σχο­λείο Αθη­νών καθώς και το 90ο και 108ο Νηπια­γω­γείο στα Κάτω Πατή­σια, για να παρα­στεί στην τελε­τή Αγια­σμού.

Ο πρω­θυ­πουρ­γός Κυριά­κος Μητσο­τά­κης θα παρα­στεί στον αγια­σμό για την έναρ­ξη του νέου σχο­λι­κού έτους στο 7ο Δημο­τι­κό Σχο­λεί­ου Γαλα­τσί­ου.

Στη Λέρο βρί­σκε­ται από χθες, Τρί­τη, η υπουρ­γός Παι­δεί­ας και Θρη­σκευ­μά­των, Νίκη Κερα­μέ­ως, εν όψει της έναρ­ξης της σχο­λι­κής χρο­νιάς, για να παρα­στεί στις τελε­τές αγια­σμού σε σχο­λεία της Λέρου και της Καλύ­μνου.

Συγκε­κρι­μέ­να θα παρα­βρε­θεί στον αγια­σμό του 10ου Νηπια­γω­γεί­ου και του Δημο­τι­κού Σχο­λεί­ου Λακ­κί­ου καθώς επί­σης στην τελε­τή αγια­σμού στο ΕΠΑΛ και το 2ο Γυμνά­σιο Λέρου.

Από την Λέρο η υπουρ­γός θα ανα­χω­ρή­σει με σκά­φος για την Κάλυ­μνο προ­κει­μέ­νου να παρα­βρε­θεί στον αγια­σμό στο «Νικη­φό­ρειο» ΕΕΕΚ , το 1ο Γυμνά­σιο και Λύκειο Καλύ­μνου και στο ΕΠΑΛ Καλύ­μνου.

Η υφυ­πουρ­γός Παι­δεί­ας, Σοφία Ζαχα­ρά­κη, θα παρευ­ρε­θεί στα συστε­γα­ζό­με­να σχο­λεία: 39ο και 141ο δημο­τι­κό και 97ο νηπια­γω­γείο Αθη­νών, στα οποία θα τελέ­σει τον αγια­σμό ο μακα­ριώ­τα­τος Αρχιε­πί­σκο­πος Αθη­νών και Πάσης Ελλά­δος Ιερώ­νυ­μος. Στη συνέ­χεια, θα μετα­βεί στη Σιβι­τα­νί­δειο Σχο­λή και το μεση­μέ­ρι θα επι­σκε­φθεί τα Ειδι­κά Σχο­λεία στη Ραφή­να, που ανα­κα­τα­σκευά­στη­καν, μετά την πυρ­κα­γιά του 2018.

Ο υφυ­πουρ­γός Παι­δεί­ας Βασί­λης Διγα­λά­κης θα παρα­στεί στην τελε­τή αγια­σμού στο 68ο Γυμνά­σιο Αθη­νών, στα Πατή­σια.

Η πρό­ε­δρος του Κινή­μα­τος Αλλα­γής Φώφη Γεν­νη­μα­τά θα παρα­στεί στον σχο­λι­κό αγια­σμό του 1ου Δημο­τι­κού Σχο­λεί­ου Μοσχά­του .

Στη Θεσ­σα­λο­νί­κη ο δήμαρ­χος Κων­στα­ντί­νος Ζέρ­βας θα παρα­βρε­θεί στον αγια­σμό του Πει­ρα­μα­τι­κού Σχο­λεί­ου του ΑΠΘ και του 50ου Δημο­τι­κού Σχο­λεί­ου στην Άνω Πόλη.

 

Πηγή www.news.gr

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων