- Διαφήμιση -

Νικολόπουλος-Νταλάρας στο Κέντρο Πολιτισμού Ιδρυμα Νιάρχος

Το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και η Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ παρουσιάζουν τη Δευτέρα 18 Μαρτίου στις 20.30 στην Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος, τον λαϊκό συνθέτη Χρήστο Νικολόπουλο σε μια συναυλία – αφιέρωμα, σε ενορχήστρωση και μουσική διεύθυνση Χάρη Ανδρεάδη.

Μαζί του οι Γιώρ­γος Ντα­λά­ραςΚώστας Μακε­δό­νας και Ασπα­σία Στρατηγού.

Ο Χρή­στος Νικο­λό­που­λος είναι ένας από τους σημα­ντι­κό­τε­ρους συν­θέ­τες στην ιστο­ρία του ελλη­νι­κού λαϊ­κού τρα­γου­διού, με πλού­σια δισκο­γρα­φία και συνερ­γα­σί­ες με πολ­λούς σπου­δαί­ους ερμη­νευ­τές, όπως η Χάρις Αλε­ξί­ου, η Δήμη­τρα Γαλά­νη, η Γλυ­κε­ρία, ο Στρά­τος Διο­νυ­σί­ου, ο Δημή­τρης Μητρο­πά­νος, ο Μανώ­λης Μητσιάς, ο Γρη­γό­ρης Μπι­θι­κώ­τσης, ο Γιώρ­γος Ντα­λά­ρας, η Πόλυ Πάνου, ο Γιάν­νης Που­λό­που­λος, ο Πασχά­λης Τερ­ζής, κ.ά.

Ο Γιώρ­γος Ντα­λά­ρας στη συναυ­λία του Χρί­στου Νικο­λό­που­λου στο ΚΠΙΣΝ, Δευ­τέ­ρα 18 Μαρ­τί­ου στις 20.30 στην Αίθου­σα Σταύ­ρος Νιάρχος

Ο Νικο­λό­που­λος ξεκί­νη­σε την καριέ­ρα του στις αρχές της δεκα­ε­τί­ας του ’60 κοντά στους τελευ­ταί­ους ρεμπέ­τες, Βασί­λη Τσι­τσά­νη, Γιάν­νη Κυρια­ζή, Γιάν­νη Παπαϊ­ω­άν­νου, Μάρ­κο Βαμ­βα­κά­ρη, κ.ά. Πολύ νέος άρχι­σε να εμφα­νί­ζε­ται στα νυχτε­ρι­νά μαγα­ζιά της Αθή­νας ως δεξιο­τέ­χνης του μπου­ζου­κιού παί­ζο­ντας τις μεγά­λες επι­τυ­χί­ες της επο­χής μαζί με τον Γιώρ­γο Ζαμπέ­τα, τον Στέ­λιο Ζαφει­ρί­ου και άλλους μεγά­λους εκεί­νης της περιό­δου. Σύντο­μα βρέ­θη­κε δίπλα στον Στέ­λιο Καζαν­τζί­δη και τη Μαρινέλλα.
Το 1968 άρχι­σε να γρά­φει τα πρώ­τα δικά του τρα­γού­δια: «Νυχτε­ρί­δες κι αρά­χνες», «Από­ψε σε έχω στην αγκα­λιά μου», «Νύχτα στάσου».

Για περισ­σό­τε­ρα από 40 χρό­νια απο­τε­λεί ανα­πό­σπα­στο μέρος της ελλη­νι­κής δισκο­γρα­φί­ας και έχει στο ενερ­γη­τι­κό του περισ­σό­τε­ρα από 20.000 τρα­γού­δια σε πολ­λούς δίσκους, συλ­λο­γές, κ.λπ. Τα τρα­γού­δια που έχει γρά­ψει ο ίδιος ξεπερ­νούν τα 1.900, ανά­με­σα τους μεγά­λες επι­τυ­χί­ες που έχουν κάνει ρεκόρ πωλή­σε­ων, όπως τα: «Υπάρ­χω», «Ο τρα­γου­δι­στής», «Εγώ θα σου μιλώ με τα τρα­γού­δια μου», «Με σκό­τω­σε για­τί την αγα­πού­σα», «Ο Σαλο­νι­κιός», «Ζήλεια μου», «Της καλη­νύ­χτας τα φιλιά», «Το ποδή­λα­το», «Έκα­νες το λάθος», «Μη μου λες αντίο» και πολ­λά άλλα.

H συναυ­λία αυτή έχει ως στό­χο να προ­βάλ­λει το έργο του Συλ­λό­γου Φίλων του Κέντρου Απο­κα­τά­στα­σης, Κοι­νω­νι­κής Στή­ρι­ξης και Δημιουρ­γι­κής Απα­σχό­λη­σης Ατό­μων με Ανα­πη­ρί­ες «Ο ΣΩΤΗΡ».

Παράλ­λη­λα με τον βασι­κό κορ­μό δρά­σε­ων και εκδη­λώ­σε­ων που συνε­χί­ζουν να προ­σφέ­ρο­νται με ελεύ­θε­ρη είσο­δο χάρη στην απο­κλει­στι­κή δωρεά του Ιδρύ­μα­τος Σταύ­ρος Νιάρ­χος (ΙΣΝ), το Κέντρο Πολι­τι­σμού Ίδρυ­μα Σταύ­ρος Νιάρ­χος διορ­γα­νώ­νει μια σει­ρά εκδη­λώ­σε­ων με προ­σι­τό εισι­τή­ριο, εμπλου­τί­ζο­ντας τις πηγές εσό­δων του οργα­νι­σμού και δια­σφα­λί­ζο­ντας τη μακρο­χρό­νια οικο­νο­μι­κή του ευρωστία.

Τιμή εισι­τη­ρί­ου: 10 ευρώ
Μειω­μέ­να εισι­τή­ρια των 5 ευρώ δικαιού­νται φοι­τη­τές, άτο­μα ηλι­κί­ας 65+, παι­διά και νέοι 6–18 ετών, άνερ­γοι, ΑμεΑ με τον συνο­δό τους, πολύ­τε­κνοι και κάτοι­κοι του δήμου Καλλιθέας.

Η προ­πώ­λη­ση εισι­τη­ρί­ων ξεκι­νά την Τρί­τη 5 Μαρ­τί­ου στο SNFCC.org, στο Κέντρο Πολι­τι­σμού Ίδρυ­μα Σταύ­ρος Νιάρ­χος (εκδο­τή­ρια ΕΛΣ), καθώς και στα ταμεία της Ticket Services (Πανε­πι­στη­μί­ου 39).

Πηγή www.iefimerida.gr

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων