- Διαφήμιση -

Προσοχή: Δρόμοι κλειστοί σήμερα (05/03) στο κέντρο της Αθήνας από συγκεντρώσεις

Με προβλήματα οι μετακινήσεις στο κέντρο της Αθήνας. Από τις 12.30 έως τις 15.00 θα πραγματοποιήσουν συγκεντρώσεις έξω από το υπουργείο Οικονομικών η ΑΔΕΔΥ και η ΠΟΕΔΗΝ. Μιάμιση ώρα νωρίτερα, οι εργαζόμενες στην καθαριότητα του Δρομοκαΐτειου στο Μέγαρο Μαξίμου.

Μίνι “έμφραγ­μα” σήμε­ρα το μεση­μέ­ρι στο κέντρο της Αθή­νας και ειδι­κό­τε­ρα στους δρό­μους γύρω από την πλα­τεία Συντάγ­μα­τος όπου από τις 12.30 έως τις 15.00 θα πραγ­μα­το­ποι­ή­σουν συγκε­ντρώ­σεις έξω από το υπουρ­γείο Οικο­νο­μι­κών η ΑΔΕΔΥ και η ΠΟΕΔΗΝ. Μιά­μι­ση ώρα νωρί­τε­ρα, οι εργα­ζό­με­νες στην καθα­ριό­τη­τα του Δρο­μο­κα­ΐ­τειου θα συγκε­ντρω­θούν έξω από το Μέγα­ρο Μαξίμου.

Παναττική στάση εργασίας στο Δημόσιο

Συγκέ­ντρω­ση στις12:30 το πρωί, έξω από το υπουρ­γείο Οικο­νο­μι­κών, πραγ­μα­το­ποιεί σήμε­ρα η ΑΔΕΔΥ, διεκ­δι­κώ­ντας τη χορή­γη­ση του 13ου και του 14ου μισθού από 01/01/13 σε όλους τους δημο­σί­ους υπαλ­λή­λους, άμε­ση επα­να­νο­μο­θέ­τη­ση του 13ου και του 14ου μισθού στα επί­πε­δα του 2010 και άμε­ση ρύθ­μι­ση για τα Β.Α.Ε. και το επί­δο­μα επι­κίν­δυ­νης και ανθυ­γιει­νής εργα­σί­ας. Για το λόγο αυτό έχει κηρυ­χτεί πανατ­τι­κή στά­ση εργα­σί­ας σε όλο το Δημό­σιο, από τις 12.00 έως τη λήξη του ωραρίου.

Έξω από το Μαξίμου οι καθαρίστριες

Ραντε­βού” έξω από το Μαξί­μου δίνουν σήμε­ρα, στις 11.00 το πρωί οι καθα­ρί­στριες του Δρο­μο­κα­ΐ­τειου Ψυχια­τρεί­ου. Σύμ­φω­να με την Πανελ­λή­νια Ομο­σπον­δία Εργα­ζο­μέ­νων στα Δημό­σια Νοσο­κο­μεία (ΠΟΕΔΗΝ), οι εν λόγω εργα­ζό­με­νες βρί­σκο­νται στην πόρ­τα της από­λυ­σης, καθώς λήγουν οι συμ­βά­σεις τους τον Αύγου­στο και ξεκι­νά­ει από τώρα νέος δια­γω­νι­σμός πρό­σλη­ψης νέων καθα­ρι­στριών στο Νοσοκομείο.

Στο υπουργείο Οικονομικών και η ΠΟΕΔΗΝ

Στις 12.30 οι εργα­ζό­με­νες στην καθα­ριό­τη­τα του Δρο­μο­κα­ΐ­τειου θα πραγ­μα­το­ποι­ή­σουν πορεία έως το υπουρ­γείο Οικο­νο­μι­κών, όπου θα πραγ­μα­το­ποιεί συγκέ­ντρω­ση η Πανελ­λή­νια Ομο­σπον­δία Εργα­ζο­μέ­νων στα Δημό­σια Νοσο­κο­μεία, διεκ­δι­κώ­ντας την άμε­ση και ορι­στι­κή ρύθ­μι­ση του Επι­δό­μα­τος Επι­κίν­δυ­νης και Ανθυ­γιει­νής Εργα­σί­ας, άμε­ση έντα­ξη στα ΒΑΕ, αύξη­ση στους μισθούς, χορή­γη­ση του 13ου και 14ου μισθού ανα­δρο­μι­κά και χορή­γη­ση της δια­φο­ράς Επι­δό­μα­τος Ευθύ­νης στο μισθό και τα ανα­δρο­μι­κά. Για αυτό το λόγο, η ΠΟΕΔΗΝ έχει προ­γραμ­μα­τί­σει τρί­ω­ρη στά­ση εργα­σί­ας για σήμε­ρα από τις 12.00 έως τις 15.00.

 

Πηγή www.newsit.gr

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων