- Διαφήμιση -

Στον «πάγο» όλες οι δραστηριότητες στο Αστεροσκοπείο Αθηνών λόγω κορονοϊού

Το Μουσείο της Ακρόπολης συνεχίζει τη λειτουργία του με αναβολή κάποιων δραστηριοτήτων

Στο πλαί­σιο της λήψης μέτρων για την πρό­λη­ψη της διά­δο­σης του κορο­νοϊ­ού το Εθνι­κό Αστε­ρο­σκο­πείο Αθη­νών ανα­κοί­νω­σε ότι δεν θα πραγ­μα­το­ποι­η­θούν οι πρω­ι­νές και οι βρα­δι­νές επι­σκέ­ψεις-ξενα­γή­σεις στα Κέντρα Επι­σκε­πτών Θησεί­ου και Πεντέ­λης, έως και τις 31 Μαρτίου.

Οι ήδη προ­γραμ­μα­τι­σμέ­νες επι­σκέ­ψεις από σχο­λεία και άλλες ομά­δες θα μετα­φερ­θούν σε μετα­γε­νέ­στε­ρες ημε­ρο­μη­νί­ες μετά από συνεν­νό­η­ση με τα Κέντρα.

Τα μέτρα στο Μουσείο της Ακρόπολης

Παράλ­λη­λα, το Μου­σείο της Ακρό­πο­λης συνε­χί­ζει κανο­νι­κά τη λει­τουρ­γία του. Ωστό­σο, λαμ­βά­νο­ντας υπό­ψη τις εξε­λί­ξεις στη δημό­σια υγεία λόγω κορο­νοϊ­ού και για λόγους πρό­λη­ψης, ανα­βάλ­λει κάποιες δρα­στη­ριό­τη­τές του.

Πιο συγκε­κρι­μέ­να, ενη­με­ρώ­νει ότι για τις επό­με­νες δύο εβδο­μά­δες ανα­βάλ­λει τις παρου­σιά­σεις «Ένας περί­πα­τος στο Μου­σείο με τον αρχαιο­λό­γο», «Το χαμέ­νο άγαλ­μα της Αθη­νάς Παρ­θέ­νου» και «Σμί­λη και Μνή­μη. Η συμ­βο­λή της μαρ­μα­ρο­τε­χνί­ας στην ανα­στή­λω­ση των μνη­μεί­ων της Ακρόπολης».

Οι αρχαιο­λό­γοι-φρο­ντι­στές του μου­σεί­ου θα επα­νέλ­θουν στις αίθου­σες για το κοι­νό μετά από δύο εβδο­μά­δες, προ­σθέ­τει η ίδια ενημέρωση.

Η λει­τουρ­γία του Μου­σεί­ου της Ακρό­πο­λης συνε­χί­ζε­ται κανο­νι­κά (Δευ­τέ­ρα-Πέμ­πτη 9.00 π.μ.-5.00 μ.μ., Παρα­σκευή 9.00 π.μ.-10.00 μ.μ., Σάβ­βα­το-Κυρια­κή 9.00 π.μ.-8.00 μ.μ.).

 

Πηγή www.newsbeast.gr

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων