- Διαφήμιση -

Πατούλης-Ρούσης-Τρανούλης μαζί για το μουσείο του Ωρωπού (Photo)

Σε εκδήλωση που έγινε στον πολυχώρο Atlantis, στον Ωρωπό υπήρξε δέσμευση και των τριών για την ίδρυση του νέου μουσείου της περιοχής.

Η κα Αθη­νά Τρα­νού­λη-Πετρά­κη ανα­φέρ­θη­κε στην ιστο­ρία του κινή­μα­τος Take Me Home και στις ενέρ­γειες που έχει, μέχρι σήμε­ρα, προ­βεί για την επι­στρο­φή των γλυ­πτών του Παρ­θε­νώ­να στη χώρα μας.

Μίλη­σε για το σχε­δια­σμό της ανέ­γερ­σης του σύγ­χρο­νου Αρχαιο­λο­γι­κού Μου­σεί­ου, στον Ωρω­πό, που θα στε­γά­σει όλα τα ευρή­μα­τα της περιοχής .

Ο υπο­ψή­φιος Περι­φε­ρειάρ­χης Αττι­κής κ. Γ. Πατού­λης συνε­χά­ρη τους διορ­γα­νω­τές για την εκδή­λω­ση και τόνι­σε ότι «Μέσα από το συν­δυα­σμό μου «Νέα Αρχή για την Αττι­κή» όλοι μαζί θα δημιουρ­γή­σου­με το αύριο του Τόπου, το μέλ­λον του Ωρωπού.

Με την εμπει­ρία μας θα δημιουρ­γή­σου­με το αύριο των παι­διών μας. Ο δήμαρ­χος του Ωρω­πού , κύριος Θωμάς Ρού­σης εξέ­φρα­σε την αμέ­ρι­στη συμπα­ρά­στα­σή του στην κα Αθη­νά Τρα­νού­λη-Πετρά­κη, στο κίνη­μα «ΤΑΚΕ ΜΕ ΗΟΜΕ» και στην πρω­το­βου­λία τους.

Μίλη­σαν επί­σης ο ο ιδρυ­τής των Κορ­φιά­τι­κων Βρα­βεί­ων κ. Δημή­τρης Μου­ζα­κί­της κι ο κ. Χρή­στος Φωτί­δης. Στην εκδή­λω­ση παρέ­στη­σαν ο Βου­λευ­τής της Νέας Δημο­κρα­τί­ας κ. Γιώρ­γος Βλά­χος, ο υπο­ψή­φιος στον Κεντρι­κό Τομέα κ. Γιώρ­γος Μπου­λού­κος με την Πρό­ε­δρο των Ελλή­νων Ολυ­μπιο­νι­κών κα Βού­λα Κοζο­μπό­λη, η Τέτα Καμπου­ρέ­λη με το σύζυ­γό της Βασί­λη Γκου­ρού­ση και πλή­θος κόσμου.

 

Πηγή www.pasmina.gr

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων