- Διαφήμιση -

Έκρηξη στην Γλυφάδα: Τα πρώτα λόγια του Αυστραλού επιχειρηματία μέσα από το νοσοκομείο στους αστυνομικούς

Τι είπε από το ιδιωτικό νοσοκομείο όπου νοσηλεύεται. «Πριν από δυο χρόνια αποφάσισα να έρθω στην χώρα σας, γιατί είναι όμορφη και ηλιόλουστη». Παραδέχθηκε ότι ήταν αρχηγός των Comancheros, της άγριας συμμορίας στην Αυστραλία.

Να ξετυ­λί­ξουν το κου­βά­ρι και να ανα­κα­λύ­ψουν ποιος βρί­σκε­ται πίσω από την έκρη­ξη που συντά­ρα­ξε την Γλυ­φά­δα το πρωί της Παρα­σκευ­ής (01/03/2019) και είχε στό­χο 56χρονο Αυστρα­λό επι­χει­ρη­μα­τία με κατα­γω­γή από τον Λίβα­νο επι­χει­ρούν οι αξιω­μα­τι­κοί της ΕΛ.ΑΣ.

Ο επι­χει­ρη­μα­τί­ας ο οποί­ος σώθη­κε από θαύ­μα αφού τον έβγα­λε από το φλε­γό­με­νο πολυ­τε­λές αυτο­κί­νη­τό του ένας περα­στι­κός, ο οποί­ος τον τρά­βη­ξε έξω με κίν­δυ­νο της ζωής του. Οι αστυ­νο­μι­κοί εκτι­μούν ότι το αυτο­κί­νη­το είχε παγι­δευ­θεί με εκρη­κτι­κά έξω από το σπί­τι του επι­χει­ρη­μα­τία στην Γλυ­φά­δα και ο μηχα­νι­σμός ενερ­γο­ποι­ή­θη­κε όταν τον είδαν να μπαί­νει στο αυτο­κί­νη­το με τηλεχειρισμό.

Μιλώ­ντας στους αστυ­νο­μι­κούς ο επι­χει­ρη­μα­τί­ας από την Αυστρα­λία, είπε ότι βρί­σκε­ται τα τελευ­ταία 2,5 χρό­νια στην Ελλά­δα ανα­ζη­τώ­ντας επεν­δυ­τι­κές ευκαι­ρί­ες εκ μέρους αυστρια­κού επι­χει­ρη­μα­τία στο Ντου­μπάϊ. Υπεν­θυ­μί­ζε­ται ότι σύμ­φω­να με Αυστρα­λια­νά ΜΜΕ, ο συγκε­κρι­μέ­νος άνθρω­πος πριν έρθει στην Ελλά­δα και φεύ­γο­ντας από την Αυστρα­λία, όπου είχε ανοι­κτούς λογα­ρια­σμούς, έμει­νε για κάποιο χρο­νι­κό διά­στη­μα στο Ντου­μπάι. Ο ίδιος, ο οποί­ος τραυ­μα­τί­σθη­κε σοβα­ρά από την έκρη­ξη και νοση­λεύ­ε­ται σε ιδιω­τι­κό θερα­πευ­τή­ριο, δηλώ­νει ότι δεν μπο­ρεί να ξέρει ποιος βρί­σκε­ται πίσω από την επί­θε­ση. «Ήρθα στην χώρα σας πριν από 2,5 χρό­νια για­τί είναι μια όμορ­φη και ηλιό­λου­στη χώρα», φέρε­ται να είπε στους αστυνομικούς.

Είπε ακό­μα ότι η γυναί­κα του βρί­σκε­ται στην Αυστρα­λία και πρό­κει­ται να επι­στρέ­ψει σύντο­μα στην Ελλά­δα. Περι­γρά­φο­ντας την καθη­με­ρι­νό­τη­τά του στους αστυ­νο­μι­κούς, είπε ότι, το πρωί πηγαί­νει τα παι­διά του στο σχο­λείο και στην συνέ­χεια πηγαί­νει στο γυμνα­στή­ριο. «Το ίδιο, έκα­να και την ημέ­ρα που έγι­νε η επί­θε­ση», είπε χαρακτηριστικά.

Οι αξιω­μα­τι­κοί της ΕΛ.ΑΣ. τονί­ζουν ότι έχουν ζητή­σει και ανα­μέ­νουν επί­ση­μη ενη­μέ­ρω­ση από την Interpol για το προ­φίλ του συγκε­κρι­μέ­νου ανθρώ­που και πηγές της αστυ­νο­μί­ας ανα­φέ­ρουν ότι όσο ο άνθρω­πος αυτός είναι στην χώρα μας δεν έχει απα­σχο­λή­σει τις αρχές για κανέ­ναν λόγο μέχρι σήμε­ρα. Τονί­ζουν επί­σης ότι ανα­φο­ρι­κά με τα όσα γρά­φο­νται για το παρελ­θόν του στα ΜΜΕ της Αυστρα­λί­ας, δεν έχει προ­κύ­ψει μέχρι στιγ­μής καμία σύν­δε­ση του συγκε­κρι­μέ­νου ανθρώ­που με άλλες υπο­θέ­σεις όπως αυτή της δολο­φο­νί­ας του ελλη­νο­αυ­στρα­λού, Γιάν­νη Μακρή.

 

Πηγή newsit.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων