- Διαφήμιση -

Καθημερινές συνήθειες που βλάπτουν στην ακοή μας

Για τους ανθρώπους των πόλεων, η αντιμετώπιση πολύ δυνατών θορύβων είναι μια καθημερινότητα, που βλάπτει την ακοή μας αργά, αλλά σταθερά

Η ηχο­ρύ­παν­ση στους δρό­μους της πόλης με τις κόρ­νες, τα μαρ­σα­ρί­σμα­τα, τα κομπρε­σέρ, τα ακου­στι­κά, που ειδι­κά τα παι­διά φορά­νε αδια­λεί­πτως, η έντα­ση της μου­σι­κής, όλα αυτά συν­θέ­τουν το παζλ μιας «βίαι­ης», ακου­στι­κά, καθη­με­ρι­νό­τη­τας, που βλά­πτει σοβα­ρά την υγεία των αυτιών μας.

«Σύμ­φω­να με έρευ­να του Παγκό­σμιου Οργα­νι­σμού Υγεί­ας (ΠΟΥ), η ηχο­ρύ­παν­ση έρχε­ται δεύ­τε­ρη στην κατά­τα­ξη (μετά την ατμο­σφαι­ρι­κή ρύπαν­ση) των μεγα­λύ­τε­ρων περι­βαλ­λο­ντι­κών κιν­δύ­νων για την υγεία. Πρό­κει­ται για τον υπερ­βο­λι­κό και ενο­χλη­τι­κό θόρυ­βο, που προ­κα­λεί­ται από τον άνθρω­πο, τα ζώα ή τις μηχα­νές και δια­τα­ράσ­σει τη δρα­στη­ριό­τη­τα ή την ισορ­ρο­πία του ανθρώ­που και τη ζωή των ζώων», μας εξη­γεί η Δρ. Ανα­το­λή Πατα­ρί­δου, MD, χει­ρουρ­γός ωτο­ρι­νο­λα­ρυγ­γο­λό­γος κεφα­λής & τρα­χή­λου, παι­δο-ΩΡΛ, επι­στη­μο­νι­κή συνερ­γά­της του Νοσο­κο­μεί­ου ΥΓΕΙΑ-ΜΗΤΕΡΑ.

 

Πηγή www.protothema.gr

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων