- Διαφήμιση -

Παντερμαλής για Γλυπτά Παρθενώνα — Δεν υπήρξε οθωμανικό φιρμάνι για να τα αποσπάσει ο Έλγιν

Διεθνής Ημερίδα για την Επανένωση των Γλυπτών στο Μουσείο της Ακρόπολης

«Η Ελλά­δα είναι ο γενέ­θλιος τόπος των Γλυ­πτών του Παρ­θε­νώ­να, η Αθή­να είναι η πόλη τους, η Ακρό­πο­λη και το Μου­σείο της είναι ο φυσι­κός τους χώρος. Το μονα­δι­κό μέρος στη Γη, όπου μπο­ρεί να έχει κάποιος την ανε­πα­νά­λη­πτη εξαί­σια αισθη­τι­κή εμπει­ρία του Παρ­θε­νώ­να και των Γλυ­πτών του», δήλω­σε, μετα­ξύ άλλων, η υπουρ­γός Πολι­τι­σμού και Αθλη­τι­σμού, Μυρ­σί­νη Ζορ­μπά, κατά τη σύντο­μη ομι­λία της στη Διε­θνή Ημε­ρί­δα για την Επα­νέ­νω­ση των Γλυ­πτών του Παρ­θε­νώ­να, που πραγ­μα­το­ποιεί­ται σήμε­ρα στο Μου­σείο της Ακρό­πο­λης. Η ημε­ρί­δα συν­διορ­γα­νώ­νε­ται από την Προ­ε­δρία της Δημο­κρα­τί­ας, το υπουρ­γείο Πολι­τι­σμού και Αθλη­τι­σμού, τη διε­θνή ένω­ση για την επα­νέ­νω­ση των Γλυ­πτών του Παρ­θε­νώ­να και το Μου­σείο της Ακρόπολης.

Στην έρευ­να που διε­ξά­γει το Μου­σείο Ακρό­πο­λης και αφο­ρά τη χρο­νι­κή περί­ο­δο 1800–1831, δηλα­δή, το τέλος της Τουρ­κο­κρα­τί­ας και τη μετα­τρο­πή της Ακρό­πο­λης σε αρχαιο­λο­γι­κό χώρο, ανα­φέρ­θη­κε, μετα­ξύ άλλων, ο πρό­ε­δρος του Μου­σεί­ου Ακρό­πο­λης, Δημή­τρης Παντερ­μα­λής. Αφού διη­γή­θη­κε τρεις ιστο­ρί­ες βαν­δα­λι­σμού των Γλυ­πτών από τον Έλγιν, ο κ. Παντερ­μα­λής μίλη­σε και για την πρό­σφα­τη τοπο­θέ­τη­ση των δυο Τούρ­κων επι­στη­μό­νων, της καθη­γή­τριας Zeynep Aygen και του ιστο­ρι­κού Orhan Sakin, που ερευ­νούν τα οθω­μα­νι­κά αρχεία και οι οποί­οι τον περα­σμέ­νο Φεβρουά­ριο παρου­σί­α­σαν στο Μου­σείο Ακρό­πο­λης μέρος της έρευ­νάς τους, η οποία βρί­σκε­ται σε εξέλιξη.

«Είναι η πρώ­τη φορά που ρίχνου­με το φως (σ.σ.: στα οθω­μα­νι­κά αρχεία) για­τί ως τώρα ό,τι έχει γρα­φτεί είναι με βάση όσα ξέρου­με από τους δυτι­κούς συγ­γρα­φείς. Εμάς μας ενδια­φέ­ρει και τι πραγ­μα­τι­κά συνέ­βαι­νε στην Οθω­μα­νι­κή Αυτο­κρα­το­ρία εκεί­νη την περί­ο­δο και κατά πόσο ισχύ­ει ο ισχυ­ρι­σμός ότι υπάρ­χει ένα φιρ­μά­νι (σ.σ.: για την από­σπα­ση και μετα­φο­ρά των Γλυ­πτών του Παρ­θε­νώ­να)», επε­σή­μα­νε ο πρό­ε­δρος του Μου­σεί­ου Ακρό­πο­λης, ανα­φε­ρό­με­νος στην παρου­σί­α­ση των δύο Τούρ­κων επιστημόνων.

Όπως υπεν­θύ­μι­σε ο κ. Παντερ­μα­λής, «στην ομι­λία της η κ. Aygen είχε πει ότι οι αρχαί­οι λίθοι ήταν σπου­δαί­οι και για τους Τούρ­κους και γι’ αυτό σώθη­καν μνη­μεία. Ο μόνος αρμό­διος στην αυτο­κρα­το­ρία να επι­τρέ­ψει μετα­κί­νη­ση μνη­μεί­ου ήταν ο ίδιος ο σουλ­τά­νος. Το έγγρα­φο που σώζε­ται και το οποίο ονο­μά­ζουν “φιρ­μά­νι” δεν είναι φιρ­μά­νι, δεν είναι δια­τα­γή. Είναι μια διοι­κη­τι­κή επι­στο­λή από τον καϊ­μα­κά­μη της Κων­στα­ντι­νού­πο­λης στις αρχές της Αθή­νας, δηλα­δή, στον βοε­βό­δα και στον καδή της πόλης. Και είναι πάρα πολύ ενδια­φέ­ρον, όταν δια­βά­σει κανείς τα ντο­κου­μέ­ντα της άλλης πλευ­ράς, της αγγλι­κής, ότι και εκεί φαί­νε­ται με μεγά­λη σαφή­νεια ότι δεν πρό­κει­ται για άδεια η οποία επι­τρέ­πει την απο­γύ­μνω­ση του Παρ­θε­νώ­να, αλλά για άδεια η οποία αφο­ρά στο ψάξι­μο και στην ανα­σκα­φή των όγκων των χωμά­των γύρω από τον Παρ­θε­νώ­να. Εκεί λέει, κανείς από τους γενι­τσά­ρους της Ακρό­πο­λης να μην εμπο­δί­σει να πάρουν αυτά που είχαν πέσει με τον βομ­βαρ­δι­σμό του Μορο­ζί­νι. Η από­σπα­ση από το κτί­ριο δεν ανα­φέ­ρε­ται που­θε­νά», σημεί­ω­σε ο κ. Παντερ­μα­λής, όπως ανα­φέ­ρει το Αθη­ναϊ­κό Πρα­κτο­ρείο Ειδήσεων.

Την περί­ο­δο της λεη­λα­σί­ας της Ακρό­πο­λης «είχαν εκδο­θεί άδειες, αλλά ήταν για ταξί­δια ώστε να μην πλη­ρώ­σουν φόρους, να έχουν ασφά­λεια και κατά­λυ­μα και ο Έλγιν και ο Φίλιπ Χαντ που ήταν ο εκπρό­σω­πός του, αλλά όχι άδεια να αφαι­ρε­θούν λίθοι και γλυ­πτά από το ίδιο το μνη­μείο», συμπλή­ρω­σε ο πρό­ε­δρος του Μου­σεί­ου Ακρό­πο­λης, ανα­φε­ρό­με­νος στην τοπο­θέ­τη­ση της κ. Zeynep Aygen. «Γνω­ρί­ζου­με ότι για να μετα­κι­νη­θούν τέσ­σε­ρα θραύ­σμα­τα μιας σαρ­κο­φά­γου, χρειά­στη­καν τέσ­σε­ρα φιρ­μά­νια και σε κάθε φιρ­μά­νι έπρε­πε να λέγε­ται με ακρί­βεια τι είναι αυτό που θες να πάρεις, όχι απλώς κάποιοι λίθοι. Άρα υπάρ­χουν πάρα πολ­λά ασθε­νή σημεία τα οποία η τουρ­κι­κή πλευ­ρά ερευ­νά και είμα­στε ευτυ­χείς που μπο­ρού­με να έχου­με μια ιστο­ρι­κά απο­δε­δειγ­μέ­νη εικό­να για το πώς λει­τουρ­γού­σαν οι υπη­ρε­σί­ες εκεί­νη την επο­χή, τι ήταν απα­ραί­τη­το να γίνει. Τότε είναι κατα­νοη­τά και τα δυτι­κά κεί­με­να, όπου αυτή η επι­στο­λή ανα­φέ­ρε­ται ως φιρ­μά­νι χωρίς να είναι», κατέ­λη­ξε ο κ. Παντερμαλής.

«Τα γλυ­πτά του Παρ­θε­νώ­να απο­τε­λούν μια ιδιαί­τε­ρη περί­πτω­ση αρπα­γής και μετα­φο­ράς ξένων καλ­λι­τε­χνη­μά­των για­τί αφαι­ρέ­θη­καν από μνη­μεία μονα­δι­κής καλ­λι­τε­χνι­κής αξί­ας, που σώζο­νται ως σήμε­ρα και τα οποία απο­τε­λούν σύμ­βο­λο του ευρω­παϊ­κού πολι­τι­σμού», δήλω­σε, μετα­ξύ άλλων, ο Χρι­στό­φο­ρος Αργυ­ρό­που­λος, δικη­γό­ρος και πρό­ε­δρος του Ιδρύ­μα­τος «Μελί­να Μερ­κού­ρη» και της Ελλη­νι­κής Συμ­βου­λευ­τι­κής Επι­τρο­πής για την Επα­νέ­νω­ση των Γλυ­πτών του Παρθενώνα.

«Η σημε­ρι­νή πρω­το­βου­λία προ­ερ­χό­με­νη από την Προ­ε­δρία της Δημο­κρα­τί­ας και προ­σω­πι­κά από έναν Πρό­ε­δρο που είναι ο πιο ενδε­δειγ­μέ­νος για να υπο­στη­ρί­ξει με τα πιο σοβα­ρά, επι­στη­μο­νι­κά, ιστο­ρι­κά, νομι­κά, αλλά και ηθι­κά επι­χει­ρή­μα­τα τα δίκαια του Παρ­θε­νώ­να και της χώρας μας, δηλώ­νουν την άσβε­στη επι­θυ­μία της Ελλά­δας και του λαού μας να συνε­χι­στεί η εθνι­κή αυτή προ­σπά­θεια και να στεί­λου­με όλοι μαζί και όλο πιο δυνα­τό το μήνυ­μα ότι τα Γλυ­πτά του Παρ­θε­νώ­να έχουν πατρί­δα. Έχουν ταυ­τό­τη­τα, μνή­μη και φωνή και ότι αυτή η φωνή γίνε­ται όλο και πιο ισχυ­ρή», επε­σή­μα­νε, μετα­ξύ άλλων, η Μαριάν­να Βαρ­δι­νο­γιάν­νη, πρέ­σβει­ρα Καλής Θελή­σε­ως της UNESCO.

Ακο­λού­θη­σαν η παρου­σί­α­ση και οι ανα­λύ­σεις των τρε­χου­σών εξε­λί­ξε­ων από επι­στή­μο­νες διε­θνούς κύρους, καθώς και οι ομι­λί­ες των εκπρο­σώ­πων των Εθνι­κών Επι­τρο­πών για την επα­νέ­νω­ση των Γλυ­πτών του Παρθενώνα.

Τα συμπε­ρά­σμα­τα της Ημε­ρί­δας θα ανα­κοι­νω­θούν στο τέλος της εκδή­λω­σης από τη γενι­κή γραμ­μα­τέα του υπουρ­γεί­ου Πολι­τι­σμού και Αθλη­τι­σμού, Δρ. Μαρία Ανδρεαδάκη-Βλαζάκη.

 

Πηγή www.newsbeast.gr

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων