- Διαφήμιση -

Νωρίτερα οι πληρωμές των προνοιακών επιδομάτων λόγω Πάσχα

Τι ανακοίνωσε ο ΟΠΕΚΑ

Νωρί­τε­ρα θα πραγ­μα­το­ποι­η­θούν οι κατα­βο­λές των επι­δο­μά­των και λοι­πών παρο­χών, λόγω των εορ­τών του Πάσχα και «για την καλύ­τε­ρη εξυ­πη­ρέ­τη­ση των δικαιού­χων των προ­νοια­κών, προ­γραμ­μά­των», όπως ανα­κοί­νω­σε ο Οργα­νι­σμός Προ­νοια­κών Παρο­χών και Κοι­νω­νι­κής Αλλη­λεγ­γύ­ης (ΟΠΕΚΑ).

Ειδι­κό­τε­ρα, η προ­πλη­ρω­μή των δικαιού­χων θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί, ως εξής:

- 18 Απρι­λί­ου θα κατα­βλη­θούν τα προ­νοια­κά ανα­πη­ρι­κά και δια­τρο­φι­κά επι­δό­μα­ταστο σύνο­λο των δικαιού­χων. Ανα­λυ­τι­κά, θα εξο­φλη­θούν τα δικαιού­με­να ποσά σε όλους όσοι πλη­ρώ­νο­νταν, μέχρι το 2018, από τους δήμους και τις Περι­φέ­ρειες, όπως και σε όσους υπέ­βα­λαν αίτη­ση, μέσω της ηλε­κτρο­νι­κής πλατ­φόρ­μας των Κέντρων Κοι­νό­τη­τας και αυτή έχει εγκρι­θεί, μετά από τους ηλε­κτρο­νι­κούς και διοι­κη­τι­κούς ελέγ­χους του ΟΠΕΚΑ. Όλοι θα εισπρά­ξουν τα επι­δό­μα­τα που δικαιού­νται έως και τον Απρί­λιο. Η επό­με­νη πλη­ρω­μή θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί τον Μάιο.

- 24 Απρι­λί­ου θα κατα­βλη­θεί το επί­δο­μα στέ­γα­σης (ενοι­κί­ου) σε όλους όσοι υπέ­βα­λαν αίτη­ση στην ειδι­κή ηλε­κτρο­νι­κή πλατ­φόρ­μα έως τις 31 Μαρ­τί­ου και αυτή έχει εγκρι­θεί. Το επί­δο­μα θα δοθεί ανα­δρο­μι­κά από την 1η Ιανουα­ρί­ου 2019 σε όλους όσοι έχουν στο όνο­μά τους ηλε­κτρο­νι­κό μισθω­τή­ριο συμ­βό­λαιο από αυτήν την ημε­ρο­μη­νία. Όλοι θα εισπρά­ξουν τα μηνιαία επι­δό­μα­τα που δικαιού­νται με βάση τη σύν­θε­ση του νοι­κο­κυ­ριού έως και τον Μάρτιο.

- 24 Απρι­λί­ου θα κατα­βλη­θεί το Κοι­νω­νι­κό Εισό­δη­μα Αλλη­λεγ­γύ­ης μηνός Μαρτίου.

- 24 Απρι­λί­ου θα κατα­βλη­θούν οι συντά­ξεις και τα επι­δό­μα­τα μηνός Μαΐ­ου σε δικαιού­χους ανα­σφά­λι­στους υπερήλικες.

- 24 Απρι­λί­ου θα κατα­βλη­θούν τα προ­νοια­κά επι­δό­μα­τα στε­γα­στι­κής συν­δρο­μής και ομο­γε­νών που χορη­γού­νταν από τους ΟΤΑ έως και το 2018 για τους μήνες Μάρτιο-Απρίλιο.

- 24 Απρι­λί­ου θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί εμβό­λι­μη πλη­ρω­μή ποσών επι­δό­μα­τος παι­διού, για να αντι­με­τω­πι­στούν ορι­σμέ­νες αστο­χί­ες της πρώ­της πλη­ρω­μής του 2019 σε περιο­ρι­σμέ­νο πλή­θος δικαιού­χων. Στην ίδια εμβό­λι­μη πλη­ρω­μή θα εξο­φλη­θούν και ανα­δρο­μι­κά ποσά από το 2018.

Ο ΟΠΕΚΑ διευ­κρι­νί­ζει ότι η πλη­ρω­μή αυτή δεν αφο­ρά τους δικαιού­χους επι­δό­μα­τος παι­διού 2019 για τους μήνες Μάρτιο–Απρίλιο ή όσους υπέ­βα­λαν αίτη­ση Α21 μετά τις 26 Μαρ­τί­ου. Όλες αυτές οι περι­πτώ­σεις θα συμπε­ρι­λη­φθούν στην επό­με­νη μεγά­λη τακτι­κή πλη­ρω­μή του επι­δό­μα­τος παι­διού για το 2019, η οποία θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί κανο­νι­κά και, όπως προ­βλέ­πε­ται, δηλα­δή, στα τέλη Μαΐου.

 

Πηγή www.newsbeast.gr

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων