- Διαφήμιση -

Έφτιαξαν καρδιά τρισδιάστατης εκτύπωσης από ανθρώπινους ιστούς

Για πρώτη φορά χρησιμοποιήθηκαν ύλη και κύτταρα από ασθενή

Επι­στή­μο­νες παρου­σί­α­σαν σήμε­ρα στο Τελ Αβίβ ένα πρω­τό­τυ­πο ανθρώ­πι­νης καρ­διάς τρισ­διά­στα­της εκτύ­πω­σης από ανθρώ­πι­νους ιστούς και με αγγεία, μια «μεί­ζων» πρό­ο­δος, σύμ­φω­να με τους ίδιους, για τη θερα­πεία καρ­διαγ­γεια­κών νόσων και την πρό­λη­ψη της απόρ­ρι­ψης μοσχευμάτων.

Οι ερευ­νη­τές του πανε­πι­στη­μί­ου του Τελ Αβίβ παρου­σί­α­σαν στους δημο­σιο­γρά­φους αυτή την αδρα­νή καρ­διά μεγέ­θους κερα­σιού, βυθι­σμέ­νη μέσα σ’ ένα υγρό.

«Είναι η πρώ­τη φορά που τυπώ­νου­με μια καρ­διά ολό­κλη­ρη μαζί με τα κύτ­τα­ρά της και τα αιμο­φό­ρα αγγεία της, είναι επί­σης η πρώ­τη φορά που χρη­σι­μο­ποιού­με ύλη και κύτ­τα­ρα προ­ερ­χό­με­να από τον ασθε­νή», είπε ένας από τους επι­στή­μο­νες, ο καθη­γη­τής Ταλ Ντβιρ, ο οποί­ος διηύ­θυ­νε τις έρευ­νες, όπως ανα­φέ­ρει το Αθη­ναϊ­κό Πρα­κτο­ρείο Ειδήσεων.

Επι­στή­μο­νες είχαν κατα­φέ­ρει στο παρελ­θόν να παρα­γά­γουν τη δομή μιας καρ­διάς, όμως με συν­θε­τι­κά ή φυσι­κά στοι­χεία τα οποία δεν προ­έρ­χο­νταν από τον ασθε­νή, με κίν­δυ­νο να υπάρ­ξει ανο­σο­λο­γι­κή αντί­δρα­ση του οργα­νι­σμού, είπε σε εργα­στή­ριο του πανε­πι­στη­μί­ου του Τελ Αβίβ.

Στο αντί­στοι­χο άρθρο που δημο­σιεύ­ε­ται από την επι­στη­μο­νι­κή επι­θε­ώ­ρη­ση Advanced Science, οι συντά­κτες της μελέ­της ανα­φέ­ρουν πως επι­νό­η­σαν μια δια­δι­κα­σία που επι­τρέ­πει όχι μόνο να παρά­γε­ται, από κύτ­τα­ρα που έχουν ληφθεί από τον ιστό του ασθε­νούς, η υδρο­γέ­λη που χρη­σι­μεύ­ει για να κατα­σκευα­σθούν καρ­δια­κά επι­θέ­μα­τα με αγγεία απο­λύ­τως συμ­βα­τά με τον δέκτη, αλλά και ολό­κλη­ρες κυτ­τα­ρι­κές δομές μαζί με τα κύρια αγγεία τους, όπως καρδιές.

Εντού­τοις, «μολο­νό­τι η τρισ­διά­στα­τη εκτύ­πω­ση θεω­ρεί­ται πως είναι μια υπο­σχό­με­νη προ­σέγ­γι­ση για τη δημιουρ­γία ολό­κλη­ρων οργά­νων, εξα­κο­λου­θούν να παρα­μέ­νουν πολ­λές δυσκο­λί­ες», σημειώνουν.

 

Πηγή www.newsbeast.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων