- Διαφήμιση -

Ακαδημία Πλάτωνος: Το πρώτο “πράσινο” Μουσείο της Ελλάδας

Το πρώ­το “πρά­σι­νο” μου­σείο της χώρας που θα δημιουρ­γη­θεί στην Ακα­δη­μία Πλά­τω­νος, θα μπο­ρεί να φιλο­ξε­νή­σει χιλιά­δες μονα­δι­κά ευρή­μα­τα από τις ανα­σκα­φές που έχουν πραγ­μα­το­ποι­η­θεί από την Εφο­ρεία Αρχαιο­τή­των Πόλης  Αθη­νών, σε διά­φο­ρες περιο­χές της Αθή­νας κατά τις προη­γού­με­νες δεκαετίες.…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων