- Διαφήμιση -

Έρχεται ελεύθερη είσοδος στο Μουσείο της Ακρόπολης!

Ελεύθερη η είσοδος την 25η Μαρτίου στο Μουσείο Ακρόπολης. Περίπατοι ξενάγησης στους εκθεσιακούς χώρους στις 12.00-16.00.

Τη Δευ­τέ­ρα 25 Μαρ­τί­ου 2019 το Μου­σείο της Ακρό­πο­λης θα γιορ­τά­σει την εθνι­κή επέ­τειο με ελεύ­θε­ρη είσο­δο για όλους από τις 9.00 το πρωί ως τις 6.00 το από­γευ­μα. Οι επι­σκέ­πτες του θα έχουν τη δυνα­τό­τη­τα να συμ­με­τέ­χουν σε περι­πά­τους μέσα στις αίθου­σες του Μου­σεί­ου με… απρό­βλε­πτους σταθ­μούς και ποι­κί­λες συζη­τή­σεις με συντρο­φιά τους αρχαιολόγους-φροντιστές.

Το Μουσείο της Ακρόπολης και οι περίπατοι

Ώρες περι­πά­των (στα ελλη­νι­κά): 12.00 μεση­μέ­ρι, 1.00 μ.μ., 2.00 μ.μ., 3.00 μ.μ., 4.00 μ.μ.

Συμ­με­το­χή: Έως 40 επι­σκέ­πτες ανά περί­πα­το. Εγγρα­φές γίνο­νται την ίδια μέρα στο Γρα­φείο Πλη­ρο­φο­ριών στην είσο­δο του Μου­σεί­ου. Θα τηρη­θεί σει­ρά προτεραιότητας.

Οι οικο­γέ­νειες θα μπο­ρούν επί­σης να παρα­λά­βουν από το Γρα­φείο Πλη­ρο­φο­ριών τα ειδι­κά σχε­δια­σμέ­να φυλ­λά­δια για να κάνουν μία πιο ευχά­ρι­στη και ενδια­φέ­ρου­σα επί­σκε­ψη στο Μουσείο.

Την ημέ­ρα αυτή, σύμ­φω­να με όσα ανα­φέ­ρει το ΑΠΕΜΠΕ, το εστια­τό­ριο του Μου­σεί­ου στο δεύ­τε­ρο όρο­φο θα σερ­βί­ρει ελλη­νι­κά παρα­δο­σια­κά πιάτα.

 

Πηγή www.newsit.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων