Για τους δρά­στες είπε: «Μας έρι­χναν βόμ­βες μολό­τοφ και οι συνά­δελ­φοί μου τους εκλι­πα­ρού­σαν. Τους έλε­γαν: «μην τις ρίχνε­τε, είμα­στε άνθρω­ποι μέσα». Φορού­σαν κου­κού­λα, οπό­τε, λόγω αμφι­βο­λιών απαλ­λά­χθη­καν οι φερό­με­νοι ως δρά­στες. Μας συγκλο­νί­ζει ότι ξεχά­στη­κε απ’ όλους. Δεν πέθα­ναν από τρο­χαίο, ούτε από ανί­α­τη αρρώ­στια οι νεκροί της Marfin. Ξύπνη­σαν να πάνε στην δου­λειά τους. Δου­λεύ­α­με πολύ σκλη­ρά έως και 12 – 13 ώρες την ημέ­ρα», είπε.

Και κατέ­λη­ξε: «Με συγκλο­νί­ζει ότι ακού­γο­νται τέτοια λόγια από χεί­λη πολι­τι­κού προ­σώ­που. Είναι πολύ κυνικό».

Ακού­στε την κα Μαρία Καραγιάννη

 

Πηγή www.newsit.gr