- Διαφήμιση -

Δρόμοι της Αραβίας: Από το Λούβρο στο Μουσείο Μπενάκη

Η έκθεση αποκαλύπτει τον πολυδιάστατο χαρακτήρα και την ιστορία της Αραβικής Χερσονήσου από τους προϊστορικούς χρόνους έως και τον 20ό αιώνα.

Η έκθε­ση απο­κα­λύ­πτει τον πολυ­διά­στα­το χαρα­κτή­ρα και την ιστο­ρία της Αρα­βι­κής Χερ­σο­νή­σου από τους προϊ­στο­ρι­κούς χρό­νους έως και τον 20ό αιώνα.

Η πολι­τι­σμι­κή εξέ­λι­ξη της Αρα­βί­ας από την προϊ­στο­ρι­κή επο­χή ως και τον 20ο αιώ­να προ­βάλ­λε­ται μέσα από τα ευρή­μα­τα τα οποία είναι άρρη­κτα συν­δε­δε­μέ­να με προϊ­στο­ρι­κές μετα­κι­νή­σεις, εμπο­ρι­κές δια­δρο­μές που συνέ­δε­αν τη χερ­σό­νη­σο με τη Μεσό­γειο, τη Μεσο­πο­τα­μία και γενι­κό­τε­ρα την Ασία, καθώς και τις προ­σκυ­νη­μα­τι­κές οδούς που ανα­πτύ­χθη­καν από τον 7ο αιώ­να μ.Χ. και οδη­γού­σαν στη Μέκ­κα. Η γεω­γρα­φι­κή εγγύ­τη­τα του ελλη­νο­ρω­μαϊ­κού κόσμου με την Αρα­βι­κή Χερ­σό­νη­σο και ο πολι­τι­σμι­κός πλου­ρα­λι­σμός μετα­ξύ των δύο περιο­χών δια­φαί­νε­ται μέσω πλη­θώ­ρας αντι­κει­μέ­νων εμπνευ­σμέ­νων από τις τέχνες της αρχαιό­τη­τας, που είτε μετα­φέρ­θη­καν με τα καρα­βά­νια είτε παρή­χθη­σαν τοπικά.

Η έκθε­ση ξεκι­νά­ει με τις σημα­ντι­κό­τε­ρες προϊ­στο­ρι­κές θέσεις, συνε­χί­ζει με τους αρχαί­ους πολι­τι­σμούς και συνε­χί­ζει με αυτούς της ύστε­ρης αρχαιό­τη­τας, έως την έλευ­ση του Ισλάμ και την ισλα­μι­κή περί­ο­δο κατα­λή­γο­ντας στην ενο­ποί­η­ση της Σαου­δι­κής Αραβίας.

Αγάλ­μα­τα μεγά­λων δια­στά­σε­ων, χρυ­σά κτε­ρί­σμα­τα, επι­τύμ­βιες στή­λες και πολύ­τι­μες θρη­σκευ­τι­κές προ­σφο­ρές απο­τε­λούν ορι­σμέ­να από τα αντι­κεί­με­να της έκθε­σης που φιλο­δο­ξούν να γνω­ρί­σουν στο ελλη­νι­κό κοι­νό την ιστο­ρι­κή και πολι­τι­σμι­κή κλη­ρο­νο­μιά της χερσονήσου.

Η έκθε­ση εγκαι­νιά­στη­κε πρώ­τη φορά στο Λού­βρο το 2010 και έκτο­τε έχει ταξι­δέ­ψε σε τρεις ηπεί­ρους με παρου­σία σε πολ­λές πόλεις, όπως η Ρώμη, το Βερο­λί­νο, η Βαρ­κε­λώ­νη, η Αγία Πετρού­πο­λη, η Ουά­σινγ­κτον, η Πεν­συλ­βα­νία, το Κάν­σας, το Χιού­στον, το Σαν Φραν­σί­σκο, το Πεκί­νο, η Σεούλ, το Τόκυο και το Άμπου Ντά­μπι. Η έκθε­ση στο Μου­σείο Μπε­νά­κη (16ος σταθ­μός) σημα­το­δο­τεί την πρώ­τη παρου­σί­α­σή  της στην νοτιο­α­να­το­λι­κή Μεσόγειο.

 

Πηγή www.in.gr

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων