- Διαφήμιση -

Δήμος Αθηναίων: Πρόγραμμα Πολιτισμού για την πόλη τα επόμενα χρόνια

Πρό­γραμ­μα πολι­τι­σμού για τα επό­με­να τρία χρό­νια  έχει στα σκα­ριά για υλο­ποί­η­ση ο δήμος Αθη­ναί­ων ενι­σχύ­ο­ντας παντοιο­τρό­πως τον  κόσμο του Πολι­τι­σμού. Πολ­λα­πλές δρά­σεις που θα ενι­σχύ­σουν τους καλ­λι­τέ­χνες,  θα ανα­δεί­ξουν τους χώρους πολι­τι­σμού και θα δώσουν ανοι­χτή πρό­σβα­ση σε όλους είναι το πολι­τι­σμι­κό όρα­μα για την πόλη μας τα επό­με­να χρόνια.

Για περισ­σό­τε­ρα εδώ

Στα επό­με­να 3 χρόνια

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων