- Διαφήμιση -

- Διαφήμιση -

Αθηναϊκή Ριβιέρα γίνεται η παραλιακή

Η παρα­λια­κή και  στα­δια­κή μετα­μόρ­φω­ση της θα ξανα­συ­στή­σει την πρω­τεύ­ου­σα στους κατοί­κους της. Η Αθή­να είναι από τις λίγες πόλεις που δεν έχει τονί­σει το παρα­λια­κό της μέτω­πο.  70 χιλιό­με­τρα ακτο­γραμ­μής σχε­δόν παρα­με­λη­μέ­νης από το λιμά­νι του Πει­ραιά μέχρι το Ναό του Ποσει­δώ­να  στο Σού­νιο  πρό­κει­ται σιγά σιγά να ανα­βαθ­μί­σουν το  προ­φίλ τους.

Η ανα­νέ­ω­ση του “Αστέ­ρα Βου­λιαγ­μέ­νης”,  η ανα­βάθ­μι­ση της Μαρί­νας Βου­λιαγ­μέ­νης, το ξενο­δο­χείο «The Margi», η Λίμνη Βου­λιαγ­μέ­νης. το Μητρο­πο­λι­τι­κό Πάρ­κο, η Εθνι­κή Λυρι­κή Σκη­νή και η Εθνι­κή Βιβλιο­θή­κη της περιο­χής ΚΠΙΣΝ,  το πάρ­κο 220 στρεμ­μά­των στο Φάλη­ρο κι άλλες παρεμ­βά­σεις που είναι σε εξέ­λι­ξη σημα­το­δο­τούν μια  νέα εικό­να του παρα­λια­κού μετώπου.

Για περισ­σό­τε­ρα εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων