- Διαφήμιση -

Ενα παζλ αναπλάσεων αναδεικνύουν το πολιτισμικό προφίλ του λεκανοπεδίου

Παρεμβάσεις σε Ακαδημία Πλάτωνος, Βοτανικός, Αμπελόκηποι, Κυψέλη, Εξάρχεια, Πεδίον Αρεως, Γουδί, Καισαριανή, Ζωγράφου

Εκτε­τα­μέ­νες παρεμ­βά­σεις μέσα από ένα σύνο­λο έργων σε γει­το­νιές και δήμους μαζί με την ανά­πτυ­ξη και ενί­σχυ­ση περαι­τέ­ρω των συγκοι­νω­νια­κών υπο­δο­μών, των χώρων πρα­σί­νου, και των υπο­δο­μών εκτι­νάσ­σουν την κτη­μα­τα­γο­ρά της Αττικής.

Η Ακα­δη­μία Πλά­τω­νος, το Γαλά­τσι, ο Ελι­κώ­νας- Νέα Κυψέ­λη, η Κυψέ­λη, τα Εξάρ­χεια, το Πεδί­ον του Άρε­ως, το Γαλά­τσι, οι Αμπε­λο­κή­ποι, ο Βοτα­νι­κός, το Γου­δί, η Και­σα­ρια­νή, του Ζωγρά­φου, ο Υμητ­τός με την Πυρ­κάλ θα γνω­ρί­σουν μεγά­λες αλλα­γές τα επό­με­να χρό­νια στο αστι­κό τους τοπίο.

Για περισ­σό­τε­ρα εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων