- Διαφήμιση -

«Εκτός λειτουργίας» εδώ και μια βδομάδα το ψηφιακό σύστημα του Υπ. Πολιτισμού

Έκλει­σε βδο­μά­δα χωρίς να διορ­θω­θεί το πρό­βλη­μα στο ψηφια­κό σύστη­μα του Υπουρ­γεί­ου Πολι­τι­σμού. Την περα­σμέ­νη Τετάρ­τη (14/6/2023) το Υπουρ­γείο είχε κάνει λόγο για «από­πει­ρα παρά­νο­μης πρό­σβα­σης» στα ηλε­κτρο­νι­κά του συστή­μα­τα, μιλώ­ντας δηλα­δή για κυβερ­νο­ε­πί­θε­ση στους υπο­λο­γι­στές του κεντρι­κού κτι­ρί­ου στην οδό Μπουμπουλίνας…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων