- Διαφήμιση -

Updated | Ποια είναι τα καλύτερα πάρτι της Πρωτοχρονιάς;

Τελευταίο βράδυ της χρονιάς ή πρώτο ξημέρωμα του έτους, τα πάρτι που γίνονται πάνω σ’ αυτή τη μαγική ραφή της χρονικής συνέχειας έχουν μια αύρα τόσο μεταφυσική που νιώθεις πως μπορεί και να κρατήσουνε για πάντα.

Μεί­νε­τε συντο­νι­σμέ­νοι σ’ αυτήν τη σελί­δα, λοι­πόν, για τα events της πόλης που αξί­ζει πράγ­μα­τι να μην τελειώ­σουν ποτέ.

Mad New Year party στο Hyatt

Φόρε­σε τα dancing shoes σου και κλεί­σε θέση στην ολο­κλη­ρω­μέ­νη, πεντά­στε­ρη εμπει­ρία του Mad New Year Party του «Grand Hyatt Athens», με την υπο­γρα­φή του Mad Radio 106.2! Τέσ­σε­ρα δια­φο­ρε­τι­κά stages, έξι ανε­ξά­ντλη­τα open bars, είκο­σι χορευ­τές και performers και ένα εντυ­πω­σια­κό line up με περισ­σό­τε­ρους από 25 DJs, VJs και live acts στους απα­στρά­πτο­ντες, ολο­καί­νου­ριους χώρους του νέου πεντά­στε­ρου ξενο­δο­χεί­ου της λεω­φό­ρου Συγ­γρού, βάζουν τις βάσεις για φαντα­σμα­γο­ρι­κό πρω­το­χρο­νιά­τι­κο πάρ­τι. Μου­σι­κή, shows, απε­ριό­ρι­στη κατα­νά­λω­ση αλκο­όλ και ανα­ψυ­κτι­κών, VIP lounge και ένα πλού­σιο πρω­το­χρο­νιά­τι­κο πρω­ι­νό είναι όλα στο πρό­γραμ­μα, με τα τρία βασι­κά stages (dance, R&B, ελλη­νι­κά) να οδη­γούν σε μια εκρη­κτι­κή αλλα­γή χρό­νου για όλα τα γού­στα. Λίγο αργό­τε­ρα, σκυ­τά­λη παίρ­νουν τα house tunes που θα ηλε­κτρί­σουν με το vibe τους το Penthouse Champagne Roof Garden του ξενο­δο­χεί­ου, μετα­μορ­φώ­νο­ντάς το σε ένα After Hours House Lounge, απ’ όπου θα απο­λαύ­σου­με την πρώ­τη ανα­το­λή του 2019 με θέα το ομορ­φό­τε­ρο πανό­ρα­μα της πόλης, αλλά και το πρώ­το πρω­ι­νό του έτους, σε ένα μονα­δι­κό New Year’s Breakfast Buffet. Οι πόρ­τες ανοί­γουν στις 22:00 και τα εισι­τή­ρια ξεκι­νούν από 40 ευρώ, ενώ το all inclusive πακέ­το, εκτός από all area access, open bar και breakfast buffet, περι­λαμ­βά­νει και δια­μο­νή με 110 ευρώ.

NYE Extravaganza στο Ωδείο Αθηνών

Το νέο σημείο ανα­φο­ράς της πόλης και των κατοί­κων της φορά­ει τα γιορ­τι­νά του και ανοί­γει τις πόρ­τες του για να υπο­δε­χτεί το 2019 με τη βοή­θεια του «Σπί­τι Μπαρ»: για μία και μόνο νύχτα, το «Σπί­τι» θα μετα­φέ­ρει την ιδιαί­τε­ρη ατμό­σφαι­ρα και το κορυ­φαίο του μπαρ σε έναν από τους ομορ­φό­τε­ρους χώρους του κέντρου,μετα­μορ­φώ­νο­ντας τα 1.800 τμ του Ω2 του Ωδεί­ου Αθη­νών στο μεγα­λύ­τε­ρο dancefloor της πόλης με open bar και δυνα­τά dj sets, για ένα μου­σι­κό εορ­τα­στι­κό ταξί­δι σε Disco, Funky & House ρυθ­μούς μέχρι εξαι­ρε­τι­κά groovy και sexy ηλε­κτρο­νι­κή χορευ­τι­κή μου­σι­κή και πολ­λές άλλες εκπλή­ξεις. Με τους Theo Grooves & Tonny Lasar, Bengoa & Nikolas Gale, Chevy & Blu Lagoon και Mr Enarto & Ήχος Ανο­χής να κοντρά­ρο­νται στα decks, το Ω2 θα ανοί­ξει τις πόρ­τες του από τις 11μμ για όσους θέλουν να υπο­δε­χτούν το νέο έτος με ένα ποτή­ρι σαμπά­νια. Τα εισι­τή­ρια περι­λαμ­βά­νουν open bar 30 ευρώ (early bird), ενώ υπάρ­χουν ειδι­κές προ­σφο­ρές για παρε­ΐ­στι­κες αγο­ρές άνω των 10 ατόμων.

ΝΥΕ Party 2019 στο City Link

Για τρί­τη συνε­χό­με­νη χρο­νιά το City Link βάζει το glam στην Πρω­το­χρο­νιά του downtown, διορ­γα­νώ­νο­ντας το διά­ση­μο black tie event του με εορ­τα­στι­κή ατμό­σφαι­ρα και λάμ­ψη, φαγη­τό και μου­σι­κή. H στοά Σπυ­ρο­μή­λιου μετα­μορ­φώ­νε­ται σε ένα μεγά­λο party venue με οθό­νες led, laser, ρομπο­τι­κές κεφα­λές, ήχο υψη­λής ποιό­τη­τας, βελού­δι­νες κουρ­τί­νες και stage, όπου οι καλε­σμέ­νοι μπο­ρούν να δει­πνή­σουν από τις 21.30 και να συνε­χί­σουν έπει­τα τη δια­σκέ­δα­σή τους με τα tunes των PRIMER (Kid Angelo, Devv, Bando, Korilla). Προ­σο­χή: Το dress code απαι­τεί black tie ή επί­ση­μο ένδυ­μα και οι κρα­τή­σεις στο 6972207511 κρί­νο­νται απαραίτητες.

Τιμή εισό­δου με ποτό και συνο­δευ­τι­κά: 25 ευρώ / άτομο
Τιμή ΝΥΕ Dinner: 85 ευρώ / άτο­μο (ποτά δε συμπεριλαμβάνονται)
Κρα­τή­σεις τρα­πε­ζιών ποτού: 130,00 ευρώ / 4 άτο­μα / απλή φιά­λη — 200,00 ευρώ / 4 άτο­μα / premium φιάλη

NYE XXL2 Party: Boogie Nights στο Ρομάντσο

Στο κενό μετα­ξύ 2018 και 2019, το Ρομάν­τσο βρί­σκει τη χρυ­σή επο­χή των late 70’s, όπου η ντί­σκο είναι in vogue, η βιο­μη­χα­νία του πορ­νό είναι επα­νά­στα­ση, το σεξ είναι ασφα­λές και το πάρ­τι δε στα­μα­τά­ει ποτέ. Σε ένα κόσμο που η χλι­δή και η παρακ­μή είναι συνώ­νυ­μα, το glam βρί­σκε­ται στις σκιές και όχι στο spotlight και το boogie είναι τρό­πος ζωής. Οδη­γοί μας σ’ αυτό το ταξί­δι στο χρό­νο θα είναι έξι DJs ακρο­βο­λι­σμέ­νοι σε 2 stages (The Dreamer, Polatof, Sepho, Devika, Mavridis, Akis), με open bar και χορό μέχρι το πρωί, σ’ ένα πάρ­τι με… ανε­βα­σμέ­νη λίμπι­ντο! Οι πόρ­τες του studio Ρομάν­τσο θα ανοί­ξουν στις 23.59 και η είσο­δος θα κοστί­ζει 25 ευρώ με open bar.

12-Hour Marathon Party στο 6 d.o.g.s.

Την Δευ­τέ­ρα 31 Δεκεμ­βρί­ου όταν το ρολόι σημά­νει μεσά­νυ­χτα, στο six d.o.g.s θα σημά­νουν τα ηχεία! Ο ετή­σιος πρω­το­χρο­νιά­τι­κος μου­σι­κός μαρα­θώ­νιος θα επα­να­λη­φθεί για ένα­τη χρο­νιά και είναι απο­δε­δειγ­μέ­να το καλύ­τε­ρο ποδα­ρι­κό! Λίγο μετά τα μεσά­νυ­χτα και για 12 ολό­κλη­ρες, απο­λαυ­στι­κές ώρες οι BODJ, Bonso, Fragk & Gi, Jonn, JOSE AMBA, PAN και Tolis Q θα κερ­νά­νε μελο­μα­κά­ρο­να και την καλύ­τε­ρη house και techno μου­σι­κή της πόλης, έτσι ώστε το πρώ­το πρω­ϊ­νό της νέας χρο­νιάς να μας βρει να χορεύ­ου­με! Είσο­δος 10 ευρώ.

NYE 2019 by Alexandros Christopoulos στο Galaxy Bar Hilton

Το καθιε­ρω­μέ­νο exclusive event της πόλης στο πανέ­μορ­φο rooftop bar με την πανο­ρα­μι­κή θέα της Αθή­νας, είναι ένας απ’ τους ιδα­νι­κό­τε­ρους τρό­πους να απο­χαι­ρε­τή­σου­με την τελευ­ταία νύχτα της χρο­νιάς. Η φωτι­σμέ­νη Αθή­να και τα πρω­το­χρο­νιά­τι­κα πυρο­τε­χνή­μα­τά της απο­κτούν την αίγλη που τους αξί­ζει, σ’ ένα exclusive party που θα υπο­δε­χτεί το νέο έτος με live jazz band, πριν περά­σει στις μου­σι­κές επι­λο­γές του κορυ­φαί­ου Έλλη­να ραδιο­φω­νι­κού παρα­γω­γού και compiler Αλέ­ξαν­δρου Χρι­στό­που­λου και δώσει σκυ­τά­λη σε ένα After Hours DJ set. Οι πόρ­τες θα ανοί­ξουν στις 10μμ, η είσο­δος κοστί­ζει 35 ευρώ με ποτό, ενώ ενδεί­κνυ­νται κρα­τή­σεις στο 2107281351, με ελά­χι­στη κατα­νά­λω­ση τρα­πε­ζιού στα 90ευρώ, που περι­λαμ­βά­νει μια δωρε­άν φιά­λη βότ­κα Bottega Gold ανά 4 άτο­μα. Παράλ­λη­λα, το ξενο­δο­χείο προ­σφέ­ρει προ­νο­μια­κή τιμή δια­νυ­κτέ­ρευ­σης στα 129 ευρώ με check in στις 8μμ και check out στις 6μμ.

ΝΥΕ Special στο Dybbuk

Σημείο ανα­φο­ράς στο downtown clubbing, το Dybbuk εννο­εί­ται ότι θα ανοί­ξει την ambient αίθου­σά του και την παρα­μο­νή της πρω­το­χρο­νιάς για να υπο­δε­χτεί το νέο έτος με μια extravagant clubbing εμπει­ρία στο NYE special του. Οι DJ ANGELO, NICK JOJO και ZOOROO θα βάλουν τα beats, σε ένα πάρ­τι που θα ξεκι­νή­σει στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

Blend NYE with Fabrizio Maurizi στο Steam

Η ομά­δα του Blend προ­σκα­λεί ξανά έναν DJ/παραγωγό που ξεκί­νη­σε την καριέ­ρα του πλη­σιά­ζο­ντας ο ίδιος τον Richie Hawtin και βγά­ζο­ντας τις πρώ­τες δου­λειές του στη Minus. Για όσους θέλουν να ξεκι­νή­σουν τη χρο­νιά μινι­μα­λι­στι­κά, η επι­λο­γή είναι ο Fabrizio Maurizi, ένα από τα πιο δυνα­τά ονό­μα­τα της Ιτα­λι­κής techno σκη­νής, με support από τους Mikee, Manolaco και Nico Rac.

ΑnoRmale New Year’s Eve στο Faust

Αμέ­σως μετά τα μεσά­νυ­χτα και την αλλα­γή του χρό­νου, το «Faust» ανοί­γει τις πόρ­τες του την σε ένα άκρως επι­τυ­χη­μέ­νο αθη­ναϊ­κό concept: Το ΑnoRmale project και ο Dj Monkylo επα­νέρ­χο­νται δυνα­μι­κά στα decks του Faust, για να μας παρα­σύ­ρουν στους μου­σι­κούς ρυθ­μούς που άνοι­ξαν το δρό­μο για την προ­σαρ­μο­γή των παρα­δο­σια­κών μου­σι­κών οργά­νων στην ηλε­κτρο­νι­κή σκη­νή της Αθή­νας. Μαζί τους στο booth η αγα­πη­μέ­νη Dj Mar.P!

80s-90s Smash Hits party στο Χοροστάσιον

Ο Χρή­στος Μήλιος και η Nat K. επι­στρέ­φουν στα πλα­τό του «Χορο­στά­σιον» για την δεκα­ε­τή επέ­τειο του πιο ευκο­λο­χό­ρευ­του πάρ­τυ της Αθή­νας, με ένα εκρη­κτι­κό mix όλων των megahits των δυο πιο fun μου­σι­κών δεκα­ε­τιών της ζωής μας. Υπερ­θε­τι­κά vibes, εκρη­κτι­κή μου­σι­κή και από­λυ­το party mood γεμί­ζουν αισιο­δο­ξία και χαρά την αλλα­γή του χρό­νου, σε ένα χορευ­τι­κό event που εγγυά­ται 101% βαθ­μό επι­τυ­χί­ας. Η πόρ­τες ανοί­γουν στις 23:59, οι μου­σι­κές ξεκι­νούν στη 1:00 και η είσο­δος είναι ελεύθερη.

DJ Akylla στο Couleur Locale

Πρω­το­χρο­νιά­τι­κα beats και εορ­τα­στι­κά tunes συντρο­φιά με την πιο καρτ­πο­στα­λι­κή άπο­ψη της ολο­φώ­τι­στης Ακρό­πο­λης περι­λαμ­βά­νει στο μενού του το «Couleur Locale», με τον DJ Akylla να ηγεί­ται του DJ trio της πιο γιορ­τι­νής βρα­διάς του χρό­νου, πλαι­σιω­μέ­νος από τους Zaq και Lex. Η πόρ­τες ανοί­γουν στη 1 μετά τα μεσά­νυ­χτα και η είσο­δος είναι δωρεάν.

NYE Extravaganza στο Crust

Το πιο… γευ­στι­κό club της πόλης, με την πίτσα-προ­σκύ­νη­μα στα στε­νά του Ψυρ­ρή, μπαί­νει στη νέα χρο­νιά με έναν καλε­σμέ­νο έκπλη­ξη, μαζί με ένα τακτι­κό δίδυ­μο που έχει δώσει μερι­κές από τις πιο όμορ­φες νύχτες του υπο­γεί­ου του Crust. Την Παρα­μο­νή της Πρω­το­χρο­νιάς, λίγο μετά τα μεσά­νυ­χτα, τα decks ανα­λαμ­βά­νει οNicola Lavacca με ένα σχε­δια­σμέ­νο ειδι­κά για τη νύχτα αυτή disco DJ set, ενώ αμέ­σως μετά οι Digital Riot πιά­νουν τα control μέχρι τελι­κής πτώ­σης. Οι πόρ­τες ανοί­γουν στη 1 μετά τα μεσά­νυ­χτα και η είσο­δος είναι ελεύθερη.

Αναλυτικές πληροφορίες από τον οδηγό Bars & Clubs

Couleur Locale

Νορ­μά­νου 3 (εντός στο­άς), Μοναστηράκι

Dybbuk

Στα­δί­ου 7, κέντρο

Faust

Αθη­να­ΐ­δος 12 & Καλα­μιώ­του 11, κέντρο

Galaxy Bar

(ξεν. «Hilton») Βασ. Σοφί­ας 46, Iλίσια

Ρομάντσο

Ανα­ξα­γό­ρα 3–5, Ομόνοια

Six D.O.G.S.

Αβρα­μιώ­του 6–8, Μοναστηράκι

 

Πηγή www.athinorama.gr

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων