- Διαφήμιση -

Νυχτερινή διασκέδαση κάτω από τα μάτια των αρχών

Ζωντανή μουσική θαμώνες

Νυχτε­ρι­νή δια­σκέ­δα­ση κάτω από τα μάτια των αρχών. Σε έφο­δο της της Διυ­πη­ρε­σια­κής Μονά­δας Ελέγ­χου Αγο­ράς (ΔΙΜΕΑ) του υπουρ­γεί­ου Ανά­πτυ­ξης και Επεν­δύ­σε­ων επι­βλή­θη­καν τα ανά­λο­γα διοι­κη­τι­κά πρό­στι­μα για την παρα­βί­α­ση των μέτρων κατά του κορω­νοϊ­ού. Στην επι­χεί­ρη­ση συνέ­δρα­με και η Ασφά­λεια Αττικής.
Σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες του protothema.gr το νυχτε­ρι­νό κέντρο βρί­σκε­ται επί της οδού Λιο­σί­ων και έχει το όνο­μα Bella Vita Club. Ως υπεύ­θυ­νοι του κατα­στή­μα­τος εμφα­νί­ζο­νται Αλβα­νοί πολίτες.

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο Facebook:
Η Αττι­κή σήμε­ρα Attiki today

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων