- Διαφήμιση -

ΥΠΕΣ: Έρχονται σημαντικές αλλαγές στην απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας

Τρο­πο­ποι­ή­σεις του νομο­θε­τι­κού πλαι­σί­ου από­δο­σης της ελλη­νι­κής ιθα­γέ­νειας προ­α­νήγ­γει­λε ο ειδι­κός γραμ­μα­τέ­ας Ιθα­γέ­νειας, Λάμπρος Μπαλ­τσιώ­της, σε σχε­τι­κή ημε­ρί­δα που συν­διορ­γά­νω­σαν το υπουρ­γείο Εσω­τε­ρι­κών και αντι­προ­σω­πεία της Ύπα­της Αρμο­στεί­ας του ΟΗΕ για τους Πρό­σφυ­γες στην Ελλά­δα.

Ο κ. Μπαλ­τσί­ω­της είπε ότι το αμέ­σως επό­με­νο διά­στη­μα θα κατα­τε­θεί στη Βου­λή δέσμη στο­χευ­μέ­νων μέτρων «που εξορ­θο­λο­γί­ζουν το νομο­θε­τι­κό πλαί­σιο, ομο­γε­νο­ποιούν και επι­τα­χύ­νουν τις δια­δι­κα­σί­ες πολι­το­γρά­φη­σης, ενώ ταυ­τό­χρο­να, ενι­σχύ­ουν τη διαφάνεια».

 

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων